REG

CR VENTURES GENOMFÖR FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP AB

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 17 november 2021 har CR Ventures AB (publ) ("Bolaget"), i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Curira Group AB, enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Curira Group AB ("Curira-transaktionen").

Curira-transaktionen var bland annat villkorad av godkännande från extra bolagsstämma, vilket godkännande erhållits idag.

Bolaget kommer, med anledning av Curira-transaktionen, upprätta en bolagsbeskrivning vilken publiceras under januari 2022 ("Bolagsbeskrivningen"). Den uppdaterade Bolagsbeskrivningen kommer att innehålla en detaljerad beskrivning av Curiratransaktionen och hur den påverkar Bolagets verksamhet.

Köpeskillingen i Curira-transaktionen uppgår till SEK 338 999 990 kr och har erlagts genom nyemission av 9 685 714 nya aktier av serie B i Bolaget till en teckningskurs om SEK 35 per aktie ("Vederlagsaktierna"). Villkoren för emission av Vederlagsaktierna, som riktats till aktieägarna i Curira Group AB, framgår av kallelsen till den extra bolagsstämma (publicerad 23 november 2021) som i dag godkänt Curira-transaktionen.

En delvis ny styrelse valdes i dag vid den extra bolagsstämma, den kommer att tillträda när emissionen är registrerad registrerats hos Bolagsverket. CR Ventures räknar med att en sådan registrering kommer att ske under de första veckorna i januari 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD
För mer information [email protected]
crventures.se

Om CR Ventures AB
CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat