REGMAR

CR VENTURES GENOMFÖR FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP

CR Ventures AB informerade i pressmeddelande den 11 oktober 2021 att Bolaget och majoritetsägarna till Curira Group AB ingått en avsiktsförklaring gällande CR Ventures förvärv av samtliga aktier i Curira genom ett s.k. omvänt förvärv.

Efter genomförd Due Diligence-granskningen har styrelsen i CR Venture beslutat att genomföra förvärvet av Curira Group. Affären kräver att en bolagsstämma godkänner transaktionen. Kallelse till extra bolagsstämma avses skickas inom kort.

CR Ventures två största ägare med ca 71 % av rösterna, har förbundit sig att rösta för att godkänna Transaktionen på den extra bolagsstämman.

Transaktionen i korthet:

  • Transaktionen förutsätter godkännande av bolagsstämma i såväl CR Ventures som i Curira Group.
  • Efter genomförd transaktion kommer Curiras aktieägare inneha ca 76,8 procent av kapitalet och 70,13 procent av rösterna i det nya bolaget medan CR Ventures befintliga aktieägare kommer inneha ca 23,2 procent av kapitalet och 29,87 procent av rösterna. Avvikelsen mot tidigare kommunicerade ägarfördelning förklaras i sin helhet med justeringar som skett i samband med genomförd DueDilligence av Curira.
  • Köpeskillingen för Curira uppgår indikativt till 339 000 000 SEK. Köpeskillingen kommer att erläggas genom nyemission av preliminärt 9 685 714 nya aktier i CR Ventures, till en teckningskurs om SEK 35 per aktie, riktad till ägarna i Curira.
  • Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under januari 2022.

I samband med Transaktionen uttalar parterna följande:

"Marknaden för assistans uppgår till ca 40 miljarder kronor årligen och omfattar mer än 800 bolag. Små driftsenheter, ineffektiva processer och låg nivå av digitalisering leder till för höga kostnader som ytterst påverkar vårdkvaliteten för den assistansberättigade. CR Ventures har som ambition att ta en aktiv roll i omstöpningen och digitaliseringen av marknaden för assistans och är av uppfattningen att detta kommer leda till ökad vårdkvalitet för de funktionshindrade", säger Fredrik Crafoord, styrelseordförande i CR Ventures.

"Curira delar CR Ventures syn på att marknaden för personlig assistans står inför en konsolidering. Vi har en uttalad ambition att växa och ser många intressanta investeringsmöjligheter inom sektorn för Assistansbolag just nu. Genom en notering ökar vår finansiella flexibilitet markant vilket möjliggör en fortsatt kraftig tillväxt. Noteringen innebär också en milstolpe för oss och gör att vi blir en av de största och stabilaste aktörerna på marknaden inom personlig assistans. ", säger Mathias Blomberg styrelseordförande Curira Group

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, vd
[email protected]
crventures.se

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 17 november 2021 kl. 08:45 CET.

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat