REGMAR

CR VENTURES FÖRVÄRVAR RESTERANDE AKTIER I DOTTERBOLAGET ELLAS ASSISTANS AB

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 51% av aktierna i bolaget Ellas Assistans AB och har nu förvärvat resterande 49% av aktierna.

Transaktionen i korthet:

  • Efter transaktionens genomförande kommer CR Ventures AB koncern inneha 100% av aktierna i Ellas Assistans AB.
  • Fast köpeskilling; 1,7 MSEK erläggs vid tillträdet. Köpeskillingen erläggs i form av en kvittningsemission om 20 SEK per aktie. En villkorad tilläggsköpeskilling; för det fall EBIT för 2022 (fastställt i årsbokslut) överstiger 1 MSEK erhåller säljaren ytterligare 3 MSEK i form av aktier i CR Ventures AB om en kurs av 20 SEK per aktie.
  • Tillträde av aktierna sker den 30 mars 2022.

Ellas Assistans AB i korthet:

Ellas Assistans AB är ett mindre bolag inom personlig assistans vars verksamhet kännetecknas av en familjär atmosfär. Ellas Assistans AB:s verksamhet utgår ifrån Stockholm och verksamheten omsätter årligen ca 40 MSEK.

"Ellas Assistans är ett mycket bra komplement i vårt kunderbjudande. Genom att behålla det lilla bolaget i den stora koncernen kan vi fånga upp de kunder som inte trivs i större sammanhang. Målsättningen är givetvis att Ellas Assistans ska växa organiskt utan avkall verksamhetens familjära karaktär." säger Mathias Blomberg, VD CR Ventures AB

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg, VD

[email protected]

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 30 mars 2022 kl. 15:10 CET.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat