Brandbee Holding AB föreslår affär med CloudRepublic AB

CloudRepublic AB (CloudRepublic), noterat på NGM Nordic SME, fick under december 2020 ny  huvudägare när bolagets grundare valde att sälja sina aktier till Brandbee Holding AB (Brandbee), listat på Spotlight Stock Market. Den 17 januari 2021 ingick CloudRepublic och Brandbee en  avsiktsförklaring där Brandbee avsåg förvärva CloudRepublics aktier i dotterbolagen CloudRepublic Anegy Online Marketing AB, CloudRepublic Northside AB, CloudRepublic Falco AB samt  CloudRepublic Grab AB. Köpeskillingen är satt till 450 428 950 nyemitterade aktier i Brandbee, detta motsvarar en köpeskilling om 35 133 458 kronor, baserat på aktuell kurs 20210208, klockan 10.11.

På begäran av största aktieägaren BrandBee Holding AB kallar styrelsen till en extra bolagsstämma i  CloudRepublic AB där det ska väljas en ny styrelse och där det ska beslutas om nedanstående transaktion. Full information finns i kallelsen till extra bolagsstämman den 12:e mars 2021 kl 10.00.

Transaktionen som föreslås till aktieägarna i sammanfattning:

Huvudägarna till CloudRepublic ställer sig bakom transaktionen mellan CloudRepublic och  Brandbee.

Transaktionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma i båda Bolagen, se separatakallelser.

I det fall den extra bolagsstämman i CloudRepublic godkänner transaktionen kommer Brandbee erlägga en köpeskilling genom en riktad emission till CloudRepublic om 450428 950 nyemitterade aktier i Brandbee.

Det är CloudRepublics avsikt att snarast möjligt dela ut aktierna i Brandbee till aktieägarna i CloudRepublic. Exakt tidpunkt för utdelningen av aktierna i Brandbee till aktieägarna iCloud Republic kommer att fastställas i samarbete med bolagets revisorer och skattejurister.

Förutsatt att den föreslagna transaktionen godkänns av de båda Bolagsstämmorna kommer CloudRepublic, att temporärt bli största aktieägaren i Brandbee. Därför kommerCloudRepublic att ansöka om dispens från Budpliktsregler för det innehav i Brandbee manerhåller i samband med transaktionen.
Efter en godkänd transaktion och försäljning av dotterbolagen till Brandbee kommer CloudRepublic att:

Byta firmanamn till CR Ventures AB.

Vid den extra bolagsstämman kommer en ny styrelse (se kallelsen) att tillsättas och efter att de tillträtt arbeta med förbereda CR Ventures AB för ny verksamhet.

Styrelsen kommer att återkomma med vem som efterträder Johan Gran som VD i bolaget.

"Under förutsättningen att bolagsstämman röstar ja till affären ser jag fram emot att tillträda en nyroll som vice VD & CTO för Brandbee Holding AB, som då också inkluderar CloudRepublics dotterbolags verksamhet. Där kommer jag att fokusera på att bygga vidare och utveckla deförvärvade CloudRepublic-bolagens unika produkter som inkluderar Brand value Index och attribution Index. Vi kommer under våren arbeta med att lansera globalt och dra nytta av Brandbees och CloudRepublics internationella kontakter för att bygga Gruppen starkare. Synergierna är storaoch bolagens kompetenser kompletterar varandra mycket väl. Det kommer att bli ett mycket spännande 2021 " Säger Johan Gran, VD CloudRepublic

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Bergkvist

Styrelsens Ordförande

Cloudrepublic AB

[email protected]

Telefon: 0707-552836

Detta pressmeddelande publicerades genom ovanstående kontaktpersons försorg 20210208 klockan 16.00.

Om CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic tillhandahåller transformationstjänster som inkluderar allt från jämförande Brand Value Index för utvärdering av ett varumärkes digitala konkurrenskraft, byggande av webbaserade system till ett komplett utbud av tjänster för digitala strategier och digital marknadsföring.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat