REGMAR

Bokslutskommuniké januari-december 2021

Fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 75 (156) tkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 921 (-1 236) tkr
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till -3 921 (-1 370) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 150 (1 923) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,76 (0,75)

Helåret 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 261 (1 440) tkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7 065 (-1 287) tkr
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till -7 075 (-1 824) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 9 881 (1 383) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 3,87 (0,54)

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2021

 • CR Ventures AB genomför förvärv av Curira Group AB.
 • En extra bolagsstämma beslutade den 27 december 2021 att genomföra förvärvet av Curira Group AB och som betalning erlägga 9 685 714 aktier av serie B i CR Ventures AB (publ). På samma extra bolagsstämma valdes en ny styrelse som tillträdde den 25 januari 2022.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • CR Ventures AB tillträdde aktierna i Curira Group AB den 25 januari 2022.
 • Den nya styrelsen tillträdde den 25 januari 2022.
 • Mathias Blomberg utses till tf VD den 25 januari 2022.
 • Efter förvärvet av Curira Group AB uppgår antalet aktier i CR Ventures AB till 12 611 676 stycken varav 133 333 st aktier av serie A och 12 478 343 aktier av serie B.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Under det fjärde kvartalet 2021 har CR Ventures AB slutligen avvecklat sin tidigare verksamhet och samtidigt arbetat med att förvärva bolag inom assistansbranschen. Detta arbete utmynnade i ett förvärv av Curira Group AB vilket var en affär som slutfördes under december 2021 och januari 2022. I samband med tillträdet av aktierna i Curira Group AB den 25 januari 2022 utsågs jag till VD för CR Ventures AB.

Sedan tillträdet den 25 januari 2022 har vi arbetat med övergripande organisatoriska frågor i CR Ventures AB. Det har tillsatts en ändamålsenlig ledningsgrupp för att bl.a. kunna accelerera integrationsprocessen av Curira Group AB i vår nya koncern. Som ett led i ompositioneringen av koncernen till en av de ledande aktörerna i assistansbranschen har ett intensivt arbete påbörjats med att färdigställa en bolagsbeskrivning som är nödvändig för att få den nya koncernen godkänd av NGM Nordic SME, vår marknadsplats för aktien. Bolagsbeskrivningen avses lämnas in första kvartalet 2022 och i denna kommer den nya koncernens verksamhet beskrivas på ett ingående sätt. Vid årsstämman kommer det även föreslås en namnändring av CR Venture AB för att på tydligt sätt etablera kopplingen till koncernens redan befintliga och starka varumärken i assistansbranschen.

År 2022 kommer bli ett spännande och intressant år för såväl CR Ventures AB som Curira Group AB. Den nya organisationen sammantaget med de kompetenser som tillförts koncernen gör att vi har en stabil plattform med stor potential att möta utmaningarna i en bransch i snabb förändring. Vi står väl rustade att svara upp mot de krav som ställs på koncernen från både kunder och myndigheter samt aktiemarknaden.

Denna information är sådan information som CR Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl 08:30

För mer information, vänligen kontakta:


Mathias Blomberg VD

[email protected]


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat