Bokslutskommuniké CloudRepublic AB (publ) Dec 2020

Sammanfattning Q4 2020

(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen var 7 862 TSEK (7 656 TSEK)
  • EBITDA i koncernen var -703 (1 077)
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till -1 152 TSEK (302 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till -1 157 TSEK (214 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,45 SEK (0,09 SEK)

Sammanfattning 2020

(jämfört med föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen var 27 124 TSEK (24 080 TSEK)
  • EBITDA i koncernen var 2 018 TSEK (- 313)
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 223 TSEK (-2 129 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till 119 TSEK (-4 284 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,05 SEK (-1,78 SEK)

VD har ordet 

Vi växer omsättningen med fantastiska 35% från Q3 och med 13% på årsbasis samtidigt som vi noterar den högsta omsättningen för ett enskilt kvartal (7862 TSEK) i bolagets historia. EBITDA för 2020 landar på 2 018 TSEK jämfört med -313 TSEK för 2019.
Givet de rådande mycket speciella förutsättningarna, med världsomspännande pandemi som kraftigt påverkat flera kunders investeringar, får detta anses klart godkänt.

Vi har tagit stora kliv beträffande lönsamheten och framtiden ser ljus ut.

Det fjärde kvartalets resultat påverkas något negativt, framförallt på grund av vissa engångskostnader som under Q4 var relaterade till årsbonusar, kundförluster orsakade av pandemins effekter, investeringar i personal och extra administrativa kostnader. Det är väldigt tillfredställande att kassan fortsätter att växa och de likvida medlen vid periodens utgång uppgick 6 267 TSEK.

Under året som gått har vi tillsammans med den nya styrelsen uppgraderat CloudRepublics strategi och vi ser att vår relevans och vår konkurrenskraft har ökat. Vårt totala grepp på våra kunders digitalisering har visat sig ha bra bärkraft i marknaden.

Våra framsteg har uppmärksammats och detta har lett till att ett annat börsnoterat bolag, BrandBee Holding AB har lagt ett bud på CloudRepublics operativa verksamhet i form av de operativa dotterbolagen. Budet är värt 36,9 miljoner kr vid dagens (25/2) slutkurs för Brandbee 0.082 kr per aktie (Köpeskillingen sker i form av  450 428 950 nyemitterade aktier i BrandBee Holding AB. ). Grundaren och huvudägaren i CloudRepublic sålde av sitt aktieinnehav till BrandBee Holding och Crafoord Capital Partners AB under december 2020 för 18 kronor per aktie. Beslut om den eventuella försäljningen av de operativa bolagen kommer att ske på den extra bolagsstämman som är sammankallad till den 12/3 2021. Förutsatt att stämman accepterar budet finns det betydande möjligheter till stora synergier mellan CloudRepublics operativa bolag och BrandBee. Bland annat identifieras  potential på intäktssidan i form av en synkroniserad produktportfölj och en gemensam försäljningsstrategi. Det finns även potential för att öka kostnadseffektiviteten genom att synkronisera kostnader som t.ex. lokalhyra, administration, noteringskostnader på handelsplats, produktutveckling mm. Om affären röstas igenom har jag personligen beslutat att fortsätta driva arbetet med våra unika analysmetoder och produkter som tex "Brand Value Index™" och "Attribution Benchmarking™", detta i en roll som CTO och vice VD på BrandBee.

Det bör också noteras att CloudRepublics aktieägare förblir aktieägare i moderbolaget där den nya inriktningen på bolaget kommer att presenteras av den tilltänkta styrelsen.

Oavsett hur stämman röstar så står CloudRepublic starkt rustat för framtiden efter ett intensivt 2020 med betydande reformer som stärkt bolagets framtida konkurrenskraft.
Vi har ett intressant 2021 att se fram emot, bågen är spänd.

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)

26 februari 2021

För ytterligare information kontakta:

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)
Tel: +46 765 25 67 33 E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som CloudRepublic AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl 08.30.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat