Bokslutskommuniké CloudRepublic AB (publ) januari - december 2019

Sammanfattning Q4 2019

(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen var 7 656 TSEK (5 153 TSEK)
  • EBITDA i koncernen var 1 077 (-219)
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 302 TSEK (- 473 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till 214 TSEK (- 391 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (-0,19 SEK)

Sammanfattning ackumulerat 2019

(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen var 24 080 TSEK (19 511 TSEK)
  • EBITDA i koncernen var -314 (-2 908)
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till - 2 129 TSEK (-3 899 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till - 4 284 TSEK (-4 435 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,78 SEK (-2,12 SEK)

VD har ordet

Johan Gran har som tidigare meddelats intagit rollen som VD from 1 januari 2020. Så i skrivande stund är Johan Gran redan VD men eftersom Q4 är från tiden innan så skriver jag detta VD-brev för Q4-rapporten.

Om kvartalet i korthet kan sägas att omsättningen växer med 45% från Q3 samtidigt som vi når ett EBITDA resultat om 1 077 TSEK motsvarande en EBITDA marginal om 14,1%. Kassan växer också från 3 081 TSEK till 3 921 TSEK under kvartalet. Detta är bolagets hittills bästa kvartal både omsättnings- och resultatmässigt. Städningen vi hållit på med får anses färdig och vi går in i 2020 starkare än någonsin.

Det är också glädjande att vi i Q1 kunnat presentera ett antal betydande nya affärer. Detta i kombination med de nya metoder vi förvärvade från Johan Grans bolag ger oss nya möjligheter. Vi har redan i Q1 sett att de metoder, verktyg och benchmarkdata han utvecklat kan ge oss både mer strategiska affärer och ta oss mot en mer skalbar affärsmodell. Johan Gran som ny VD kommer in med ett antal komponenter som kompletterar oss på ett mycket spännande sätt.

Vi har också påbörjat ytterligare förvärvsdiskussioner sedan sist. Allt annat lika så ökar våra möjligheter i takt med att vårt resultat och vår börskurs förbättras. Tillfredställande också att min sista kvartalsrapport fick bli den hittills bästa.

Ari Liukko, fd VD CloudRepublic AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, fd VD, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected]

eller

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)
Email: [email protected], tel: +46 765 25 67 33

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys och innovativa tjänster för digital marknadsföring och försäljning. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags digitala marknadsföring och försäljning.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm

Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat