Bokslutskommuniké Januari - December 2017

Sammanfattning januari - december 2017
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättning i koncernen för perioden januari - december uppgår till 1 838 TSEK. I moderbolaget uppgår motsvarande siffra till 1 648 TSEK, vilket är en försämring mot föregående år med 1 087 TSEK.
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgår till -5 915 TSEK och i moderbolaget uppgår rörelseresultatet till -5 968 TSEK (föregående år -1 460 TSEK).
  • Resultat efter skatt uppgår i koncernen till -6 050 TSEK. I moderbolaget uppgår motsvarande post till -6 098 TSEK, vilket är en minskning med 4 577 TSEK jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat per aktie uppgår i moderbolaget till -2,91 kr, jämfört med föregående år -1,14 kr
  • Resultat per genomsnittlig aktie uppgår i moderbolaget till -3,20 kr, jämfört med föregående år -1,14 kr.

Sammanfattning för fjärde kvartalet 2017
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen för fjärde kvartalet uppgår till 412 TSEK. I moderbolaget uppgår motsvarande siffra till 221 TSEK, vilket är en minskning med 1 093 TSEK jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgår till -1 657 TSEK och i moderbolaget uppgår rörelseresultatet till -1 710 TSEK (föregående år -941 TSEK).
  • Resultat efter skatt uppgår i koncernen till -1 678 TSEK. I moderbolaget uppgår motsvarande post till -1 726 TSEK, vilket är en minskning med 746 TSEK jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat per aktie uppgår i moderbolaget till -0,82 kr, jämfört med föregående år -0,73 kr.
  • Resultat per genomsnittlig aktie uppgår i moderbolaget till -0,91 kr, jämfört med föregående år -0,73 kr.

VD har ordet

CloudRepublic har gjort en strategisk översyn av verksamheten som lett till en del ändringar i både styrelse, ledning och försäljningsorganisation. Den materiella förändringen i strategin kan sammanfattas med att vi nu i ökande grad skiftar fokus från framåtblickande aktiviteter till lönsamhetsfokus. Förvärvet av Northside och Anegy ger oss en kundbas och leveransförmåga som kombinerat med vår plattform skapar möjligheter att på ett planerat sätt uppnå lönsamhet. Vi har identifierat exakt vad vi måste göra för att uppnå lönsam tillväxt. En del av dessa åtgärder är genomförda och vi jobbar för fullt med resten för att optimera värdeskapandet.

Integrationsarbetet med förvärven fortskrider och vi samarbetar redan inom försäljning och även i viss mån kring leveranser mellan bolagen i koncernen. Kombinationen av vår plattform och våra förvärvade förmågor skapar konkurrenskraft för oss och värdeaddering till våra kunder.

Efter en diskussion med PRV och en patentbyrå har vi förstått att möjligheten för att erhålla ett godkänt patent för den typ av algoritmer vi arbetar med är betydligt större i USA än i Sverige. Att få patentet godkänt i Sverige utan betydande investeringar i arbetstid och konsulthjälp från en erfaren patentingenjör bedöms nu som små. Vi har därför valt att inte investera mer i denna patentprocess, varken i Sverige eller USA, och har dragit tillbaka vår patentansökan för att minimera våra kostnader och samtidigt förhindra att ansökan blir publik. Vi känner dock att vi nu har allt i våra egna händer och har nu en bra bas att bygga ifrån.

Vår vision om 300 MSEK i omsättningstakt innan utgången av 2020 var ambitiöst men inte omöjligt i kombination med våra förvärvsplaner. Vi kommer att fortsätta med en aggressiv tillväxtplan men vill inte precisera målen i siffror för att undvika att de uppfattas som regelrätta prognoser.

Bildandet av Cloudonline AB (tidigare Litestream, Systemet IT och Systemstrategerna) på vårt initiativ och som CloudRepublic äger 25% av var strategiskt rätt för att få maximal avkastning på vår investering och har alla möjligheter att utvecklas till ett bra bolag. Arbetet med att integrera de tre bolagen har inte gått i den takt som var planerat och Systemstrategernas och Extern ITs omsättning har inte hunnit flyttas in i det gemensamma Cloudonline i den takt som planerats. Ett av bolagen har visat sig vara i sämre skick än vad som kunde befaras. Den löpande omsättningstakt om ca 15-20 MSEK årligen som var målet för dem visade sig därför vara för optimistisk. Cloudonline AB har i skrivande stund inte hunnit färdigställa sin årsredovisning för 2017. De räknar nu med att i januari 2018, då alla tre bolagens omsättning ingår i Cloudonline AB, omsätta ca 750 TSEK, vilket motsvarar 9 MSEK på rullande 12-månaders bas. Vår andel som vi har vi bokfört till 609 TSEK motsvarar substansvärdet i samband med transaktionen. Sammantaget gör vi bedömningen att detta inte föranleder någon nedskrivning av den konservativa värderingen.

Slutligen, vi börjar få kritisk massa på vår verksamhet samtidigt som vi ligger i diskussioner om ytterligare förvärv. Vi ser en mycket stark marknad för våra verksamheter och är sammantaget positiva inför framtiden.

Ari Liukko,
VD CloudRepublic AB (publ)
Stockholm 2018-02-28

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, VD, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected]

 

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på Bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Karlavägen 64 114 49
Stockholm
Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat