Årstämmokommuniké CloudRepublic AB (publ) 2019-05-31

Vid årsstämman beslutades:

  • Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 25 000 kr per ledamot. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Att omvälja till styrelseledamöter: Lars Bergkvist, Rufus Lidman, Ari Liukko,
    Ola Norberg och Tomas Ward. Lars Bergkvist utsågs till styrelseordförande.
  • Till revisor utsågs: KPMG AB. Antecknades att Dan Beitner kommer att vara huvudansvarig revisor.
  • Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om emission av aktier m m.
  • Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra emission av teckningsoptioner av serie 2019:1.
  • Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra nyemission av aktier för tilläggsköpeskilling till Anegy och Falco.

Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, VD, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys och innovativa tjänster för digital marknadsföring och försäljning.
CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala konkurrenskraft och anger ett mått på Bolagets digitala mognad. 
Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags digitala marknadsföring och försäljning.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Artillerigatan 42 114 45
Stockholm
Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat