Årstämmokommuniké CloudRepublic AB (publ) 2019-05-29

Aktieägarna i CloudRepublic AB (publ) beslutade på den ordinarie årsstämman fredagen den 29 maj 2020:

  • Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören, förutom fd styrelseledamot Rufus Lidman, ansvarsfrihet. Den fd styrelseledamoten Rufus Lidman beviljades inte ansvarsfrihet.

  • Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 25 000 kr per ledamot. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

  • Att omvälja till styrelseledamöter: Lars Bergkvist, Ari Liukko och Tomas Ward.  Som nya ledamöter valdes David Bonnier och Maria Lindholm Pellborn. Lars Bergkvist utsågs till styrelseordförande.

  • Att till revisor utse: Resursgruppen Ekonomi & Revision AB och till huvudansvarig revisor valdes Peter Honnér.

  • I enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om emission av aktier m m.

  • Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra nyemission av aktier för tilläggsköpeskilling till Anegy.

Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För ytterligare information kontakta:

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)
Tel: +46 765 25 67 33 E-post: [email protected]


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat