REGMAR

Företrädesemissonen i Coegin Pharma blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 15,3 MSEK genom företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I COEGIN PHARMA AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Företrädesemissionen om cirka 15,3 MSEK, som offentliggjordes den 29 december 2022 ("Företrädesemissionen"), i Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma" eller "Bolaget") tecknades till totalt cirka 143 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckning
Teckningsperioden avslutades den 31 januari 2023. 109 916 358 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 79 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 88 127 009 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, av dessa har 28 942 049 aktier tilldelats. Företrädesemissionen har således tecknats till cirka 143 procent och inga garantiåtaganden har tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen, vilka angetts i investeringsmemorandumet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Preliminär likviddag för de avräkningsnotor som kommer skickas till de som erhållit tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter är onsdagen den 8 februari 2023.

Kommentar från VD, Tore Duvold:
"Det är mycket positivt att företrädesemissionen övertecknades och jag vill tacka våra många aktieägare, både våra befintliga och nya, för förtroendet. Vi har nu säkrat finansieringen för Coegin Pharma för hela 2023 och arbetar fokuserat med att finansiera våra tre lovande portföljbolag Reccura Therapeutics, Follicum och Avexxin Oncology. Företrädesemissionen tillsammans med den riktade nyemissionen till Alveco Invest AB gör det möjligt att driva portföljbolagen framåt mot nästa steg i den kliniska utvecklingsplanen och mot potentiella licensavtal med bra partners."

Handel med BTA
Handel med BTA (betald tecknad aktie) sker på Nordic SME fram till omvandling av BTA till aktier efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket och Euroclear beräknas ske under vecka 8, 2023.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Coegin Pharma att öka med 6 248 628,315 SEK genom utgivande av 138 858 407 aktier. Efter Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 41 582 678,94 SEK och antalet aktier att uppgå till totalt 924 059 532 aktier, efter registrering hos Bolagsverket.

Garantier 
I samband med Företrädesemissionen har Coegin Pharma ingått avtal om emissionsgarantier om 10 MSEK. För lämnade garantiåtagande utgår garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Bolaget härom senast den 7 februari 2023. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,11 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 13 636 363 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare
Klara Stock Market Adviser AB är projektledare, Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. 

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Denna information är sådan information som Coegin Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl. 13:40 CET. 

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Coegin Pharma. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Coegin Pharma kommer endast att ske genom Informationsmemorandumet som Coegin Pharma kommer att offentliggöra på Coegin Pharmas hemsida, www.coeginpharma.com. Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i informationsmemorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Coegin Pharma har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av Prospektförordningen som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Jens Eriksson vd [email protected]