REG

Coegin Pharma AB genomför riktad emission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Coegin Pharma AB (publ) ("Coegin Pharma" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som kommunicerades den 15 januari 2024 ("Företrädesemissionen"). I samband därmed genomförs, i enlighet med de så kallade bottengarantiavtal som ingåtts och vad som tidigare har kommunicerats, en riktad emission av aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 3,5 SEK per aktie, i enlighet med de bottengarantiavtal som ingicks med garanterna inför Företrädesemissionen. Betalning för de nya aktierna sker genom kvittning av garanternas fordringar.

Som tidigare har kommunicerats i samband med Företrädesemissionen har garanterna, i enlighet med de bottengarantiavtal som ingåtts, haft möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av aktier i Bolaget. En betydande del av garanterna har valt att erhålla garantiersättningen i form av aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2023, idag beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 437 141 aktier. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av aktier kommer i stället att erhålla ett kontant belopp för respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till totalt cirka 180 TSEK. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i stället för kontant utbetalning då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital och det låter Bolaget använda en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen på sätt som beskrivs i det informationsmemorandum som publicerades den 6 februari 2024.

Sammanlagt emitteras 437 141 nya aktier. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske i samband med teckning genom kvittning mot Bolaget, som utgörs av respektive garants fordran på garantiersättning. Sammanlagt kommer tre (3) garanter att kvitta sina fordringar som uppgår till totalt cirka 1,5 MSEK. Teckningskursen i Ersättningsemissionen förhandlades i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av marknadsläget. Bolagets bedömning är att teckningskursen, och övriga villkor i Ersättningsemissionen, mot denna bakgrund får anses marknadsmässig.

Förändringar i aktiekapital och antal aktier
Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 437 141 aktier till totalt 20 386 112 aktier, samt ökar aktiekapitalet med 218 570,50 SEK till totalt 10 193 056 SEK (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter den riktade emissionen som styrelsen beslutade om den 15 januari 2024, Företrädesemissionen och de riktade emissionerna som styrelsen beslutade om den 29 februari 2024). Utspädningseffekten för befintliga aktieägare till följd av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 2 procent. 

Rådgivare
Redeye AB är finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Coegin Pharma i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Eriksson, tillförordnad vd
E-post: [email protected]
Telefon: +46 72 221 24 21

Om Coegin Pharma
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag med flera innovativa banbrytande läkemedelskandidater och dermakosmetiska produkter. Våra projekt har stor potential för behandling av patienter med allvarliga sjukdomar såsom cancer och hjärt- och kärlsjukdomar samt för att förbättra livskvaliteten för personer med behov av kosmetiska produkter inom hårtillväxt. Strategin är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera dermakosmetiska produkter i partnerskap med framstående kommersiella aktörer och att tidigt lämna "first-in-class" läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

För mer information, vänligen besök www.coeginpharma.com.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Coegin Pharma i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nordic SME:s regelverk.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Jens Eriksson vd [email protected]