REG

Coegin Pharma publicerar bokslutskommuniké för 2023

Sammanfattning av bokslutskommunikén. 

Med kapitalet från den genomförda kapitaliseringen kan vi nu fokusera på våra lanseringsförberedelser av FOL005.

Finansiell översikt, fjärde kvartalet 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -7 743 (-7 159) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,83 (-1,07) SEK.
 • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,83 (-1,07) SEK.
 • Koncernens kassa uppgick vid periodens slut till 5 548 (3 816) TSEK.

Finansiell översikt, helåret 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -27 816 (-34 692) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -3,04 (-5,14) SEK.
 • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -3,04 (-5,14) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 43,75 (71,85) %.
 • Likvida medel uppgick till 5 548 (3 816) TSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023
2023-10-05      Coegin Pharma meddelade ändringar i organisationen.

2023-10-17       Coegin Pharma utsåg styrelsens ordförande Jens Eriksson till ny tillförordnad vd och Eva Sjökvist Saers till styrelseordförande.

2023-11-24       Coegin Pharmas valberedning utsågs inför årsstämman 2024.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
2024-01-15       Coegin Pharma offentliggjorde en riktad emission och en företrädesemission om totalt cirka 25 MSEK.

2024-01-15       Coegin Pharma publicerade kallelse till extra bolagsstämma den 5 februari 2024.

2024-02-05      Coegin Pharma publicerade kommuniké från extra bolagsstämma den 5 februari 2024.

2024-02-06      Coegin Pharma offentliggjorde memorandum med anledning av förestående företrädesemission.

2024-02-19      Coegin Pharma erhöll ytterligare toppgaranti i förestående företrädesemission av units.

2024-02-29      Coegin Pharma offentligjorde utfall i genomförd företrädesemission av units.

2024-02-29      Coegin Pharma offentliggjorde två riktade emissioner om totalt cirka 3,5 MSEK i samband med genomförd företrädesemission.

VD har ordet
Det ekonomiska klimatet under 2023 fortsatte vara utmanande, speciellt för utvecklingsbolag. Investerare letar sig mot objekt med lägre risk och kassaflöde. Mot bakgrund av bland annat detta genomförde vi i ledningen på Coegin Pharma en större översyn av vår projektportfölj, vilket resulterade i reviderade projektplaner. Efter en större analys av vårt fokusprojekt för hårtillväxt, FOL005, så hade vi glädjen att kunna kommunicera att vi konverterar projektet från en läkemedelskandidat till en kosmetisk produktserie. Detta innebär att vi minskar utvecklingstiden med ca sex år och sparar omkring 600 miljoner kronor i utvecklingskostnader. I och med den avsevärt kortare tiden till planerad marknadslansering, redan 2025, väljer vi att vi lägga stort fokus på detta projekt, som har potential att generera kassaflöde i närtid.

Tack vare FOL005:s säkerhetsprofil och användningsområden ser vi en stor möjlighet att lansera en produktserie för både män och kvinnor. Genom de diskussioner vi har haft med aktörer inom kosmetikbranschen, så har vi förstått att hårtillväxt ses som "The Next Big Thing". Det finns en stark efterfrågan på en patentskyddad, säker, kliniskt bevisad produkt för hårtillväxt som kan tillgodose både män och kvinnors behov. Dessa insikter stärker vår övertygelse om FOL005:s potential att bli världsledande.

Vår nya inriktning mot en snabbare kommersialisering innebär en intensiv förberedelsefas framöver, inklusive partnerskapsavtal, regulatoriska godkännanden på olika marknader, och produktionsuppskalning. I linje med vår strategi har vi även optimerat vår organisation för ökad kostnadseffektivitet och kommersiellt fokus. Dessa åtgärder, tillsammans med vår diversifierade projektportfölj och den kommande lanseringen av FOL005, ger oss en stark grund för att skapa värde under 2024 och framåt.

Med det här sagt är jag otroligt glad över att så många har valt att delta i vår nyemission som tecknades till 100 %, både nya, strategiska och långsiktiga investerare och befintliga aktieägare som tror på oss och våra projekt. Genom kapitaltillskottet från emissionen, så kan vi fortsätta våra lanseringsförberedelser av FOL005.

Tack för ert förtroende!

För fullständig bokslutskommuniké, se Coegin Pharmas hemsida www.coeginpharma.com alternativt bifogad fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Eriksson, tillförordnad vd
E-post: [email protected]
Telefon: +46 72 221 24 21

Om Coegin Pharma
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag med flera innovativa banbrytande läkemedelskandidater och dermakosmetiska produkter. Våra projekt har stor potential för behandling av patienter med allvarliga sjukdomar såsom cancer och hjärt- och kärlsjukdomar samt för att förbättra livskvaliteten för personer med behov av kosmetiska produkter inom hårtillväxt. Strategin är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera dermakosmetiska produkter i partnerskap med framstående kommersiella aktörer och att tidigt lämna "first-in-class" läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

För mer information, vänligen besök www.coeginpharma.com.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Jens Eriksson vd [email protected]