Slutliga förslag till beslut inför årsstämma i North Chemical

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, fastställande av arvoden samt beslut om valberedning (punkt 2, 9-14)
Aktieägare som kontrollerar sammanlagt cirka 47 procent av rösterna i bolaget föreslår
att Eddie Juhlin väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,
att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant,
att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande och med 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Sophie Persson, Michael Engström och Sten Norinder samt att nyval sker av Cecilia Lager och Torbjörn Lindgren; det noteras att Roland Schylit avböjt omval,
att Sophie Persson omväljs till styrelseordförande,
att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor i bolaget; samt
att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning: Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2016 är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan årsstämman 2017. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Cecilia Lager, född 1963, innehar examen i ekonomi från Lunds universitet. Styrelseledamot och VD i Sherpani Advisors AB och styrelseordförande i Navigera AB. Styrelseledamot i bland annat Knowit Aktiebolag (publ), Elanders AB, Kungl. Tennishallen AB, Kvinvest AB, Cinnober Financial Technology Aktiebolag, Eniro AB och Altor Fund Management AB. Cecilia har mångårig erfarenhet från finanssektorn, strategisk utveckling och transformation samt marknad och kommunikation och har haft ledande befattningar på bland annat Alecta, SEB, Sapa och ABB.

Torbjörn Lindgren, född 1964, innehar en MBA från Handelshögskolan, Stockholm. Han är huvudägare och styrelseledamot i Lahega Kemi Aktiebolag och styrelseledamot i bland annat Plotagon AB. Lindgren är även styrelseordförande i The Tower of Babel AB, Moodelizer AB och Mallstreet AB. VD och styrelseledamot i INVONO AB.

Beslut om företrädesemission (punkt 15.b)
Bolagets styrelse föreslår att stämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt följande:

Bolagets aktiekapital ska öka med högst 3 108 787,50 kronor genom utgivande av högst 31 087 875 stycken aktier till teckningskursen två (2) kronor. Innehav av en (1) befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 26 maj 2016 ska berättiga till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ska berättiga till teckning av fem (5) nya aktier i bolaget.

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat minst 250 aktier utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning utan företrädesrätt ska ske
   a) I första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter sådana personer utnyttjat vid teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
   
   b) I andra hand tilldelas andra personer som tecknat aktier utan företrädesrätt, varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som var och en av dessa personer tecknat utan stöd av företrädesrätt, samt i den mån detta inte kan ske genom lottning.

   c) I tredje hand skall fördelningen ske till garanter av företrädesemissionen, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Teckningsperioden ska löpa från och med den 30 maj 2016 till och med den 13 juni 2016. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden genom meddelande senast den 13 juni 2016. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.

Nya aktier ska berättiga till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.

Beslutet förutsätter att bolagsordningen ändrats på det sätt som framgår av punkt 15.a i kallelsen.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 4 maj 2016 klockan 08.45.

Rörvik 4 maj 2016

Rörvik i maj 2016

North Chemical AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:
North Chemical AB (publ)
Sophie Persson, styrelseordförande, tfn 0733-865660, [email protected]

Om North Chemical
North Chemical AB (publ), 556792-0193 North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Rörvik. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. North Chemical-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se www.northchemical.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22