Kommuniké från årsstämma och extra bolagsstämma i North Chemical

Den 19 maj 2016 avhöll North Chemical sin årsstämma på Vrigstad Värdshus, Vrigstad, Sävsjö Kommun. Efter årsstämman avhölls även en extra bolagsstämma.

Vid årsstämman beslutades bland annat följande:

Utdelning
Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade samtliga styrelseledamöter, utom Stig Norberg, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Årsstämman beslutade också att bevilja tidigare verkställande direktören Sophie Persson ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 men att inte bevilja tidigare verkställande direktören Stig Norberg ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att omvälja Sophie Persson, Michael Engström och Sten Norinder, samt att välja Cecilia Lager och Torbjörn Lindgren till nya styrelseledamöter. Sophie Persson valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget.

Cecilia Lager, född 1963. Styrelseledamot och VD i Sherpani Advisors AB och styrelseordförande i Navigera AB. Styrelseledamot i bland annat Collector AB, Elanders AB, Kungl. Tennishallen AB, Kvinvest AB, Cinnober Financial Technology Aktiebolag, Capacent AB och Altor Fund Management AB. Cecilia har mångårig erfarenhet från finanssektorn, strategisk utveckling och transformation samt marknad och kommunikation och har haft ledande befattningar på bland annat Alecta, SEB, Sapa och ABB.

Torbjörn Lindgren, född 1964, innehar en MBA från Handelshögskolan, Stockholm. Han är huvudägare och styrelseledamot i Lahega Kemi Aktiebolag och styrelseledamot i bland annat Plotagon AB. Lindgren är även styrelseordförande i The Tower of Babel AB, Moodelizer AB och Mallstreet AB. VD och styrelseledamot i INVONO AB.

Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande och med 125 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Beslut fattades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen och företrädesemission
Stämman godkände styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen. Utöver en ändring av gränserna för antal aktier och aktiekapitalets storlek, som var en förutsättning för och villkorat av beslutet om företrädesemissionen (se nedan), beslutade stämman att styrelsen ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun samt att bolaget ska byta namn till NC Lahega AB (publ).

Stämman fattade även beslut om företrädesemission innebärande att bolagets aktiekapital ska öka med högst 3 108 787,50 kronor genom utgivande av högst 31 087 875 stycken aktier. Teckningskursen ska vara två (2) kronor. Innehav av en (1) befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 26 maj 2016 ska berättiga till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ska berättiga till teckning av fem (5) nya aktier i bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Övrigt
Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning.

Vid extra bolagsstämma beslutades bland annat följande:
Stämman beslutade om riktad emission av aktier enligt i huvudsak följande. Bolagets aktiekapital ska öka med 750 000 kronor genom nyemission av 7 500 000 aktier. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ägarna till Lahega Kemi AB, org. nr 556067-5505. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget i avtalet om förvärv av samtliga aktier i Lahega Kemi AB åtagit sig att emittera aktier i bolaget till de nuvarande ägarna till Lahega Kemi AB.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 19 maj 2016 klockan 14.30.

Rörvik 19 maj 2016

För ytterligare information:
North Chemical AB (publ)
Sophie Persson, styrelseordförande, tfn 0733-865660, [email protected]

North Chemical AB (publ), 556792-0193
North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Rörvik. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. North Chemical-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se www.northchemical.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22