Kommuniké från årsstämma 2019 i Clemondo Group AB (publ)

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 15 maj 2019 beslutades följande.

Resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Torbjörn Lindgren, Michael Engström, Cecilia Lager och Camilla Dahlin såsom ordinarie styrelseledamöter. Michael Engström omvaldes som styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget, varvid revisionsbolaget upplyst att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll fortsätter som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 125 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Beslut fattades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning inför årsstämman 2020 bestående av tre ledamöter. Torbjörn Lindgren, Staffan Persson och Peter Ragnarsson omvaldes med Torbjörn Lindgren som valberedningens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i bolaget eller för det fall en ledamot av valberedningen av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2020, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Incitamentsprogram 2019/2022

Årsstämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram för VD och koncernchef, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner inom Clemondo- koncernen genom en riktad emission av 6 600 000 teckningsoptioner.

Emissionen ska ske till det helägda dotterbolaget Clemondo AB för vidare överlåtelse till cirka sju av styrelsen identifierade deltagare till ett marknadsvärde fastställt av ett oberoende värderingsinstitut med användande av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) samt i övrigt reserveras för framtida rekryteringar.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Clemondo Group AB under perioden från och med den 16 maj 2022 till och med den 23 maj 2022. Kursen vid nyteckning av en aktie ska vara 130 procent av den underliggande aktiens genomsnittliga volymviktade kurs hos Nasdaq First North under perioden 2 maj 2019 till och med 15 maj 2019, dock ej under aktiens kvotvärde. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 660 000 kronor, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 5 procent av aktiekapitalet och röstetalet efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att införa ett optionsprogram ägnat för tilldelning till verkställande direktör, medlemmar i ledningsgruppen och övriga nyckelpersoner varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling - liksom bolagets aktiekursutveckling - förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

2019-05-15

För ytterligare information:
Clemondo Group AB (publ)
Michael Engström, styrelseordförande, +46 76-374 87 69
Jesper Svensson, VD, +46 70-529 17 22

Clemondo Group AB (publ), 556792-0193
Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på Nasdaq First North, och handlas under kortnamnet CLEM. Certified Adviser är Redeye AB med e-postadress [email protected] och telefonnummer 08-121 576 90. För ytterligare information se www.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22