Kallelse till årsstämma i North Chemical

Aktieägarna i North Chemical AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2016 kl. 10.30 på Vrigstad Värdshus i Vrigstad. Rösträttsregistrering börjar kl. 10.00 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 13 maj 2016, dels senast den 13 maj 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress North Chemical AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö, via e-post till [email protected] eller per fax nr 040-232003. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt gärna även uppgift om, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 13 maj 2016 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 13 maj 2016. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.northchemical.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
   a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
   b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om valberedning
15. Beslut om
   a. ändring av bolagsordningen
   b. företrädesemission
16. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera akter
17. Beslut om bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i besluten som kan krävas i samband med verkställande och registrering därav
18. Avslutning

Beslutsförslag
Utdelning (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor, fastställande
av arvoden samt beslut om valberedning (punkt 2, 9-14)

Aktieägare som kontrollerar sammanlagt cirka 47 procent av rösterna i bolaget kommer att presentera sina förslag på bolagets hemsida i god tid före årsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15.a)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 1. Firma i bolagsordningen ändras på så sätt att nuvarande bestämmelse

"Bolagets firma är North Chemical AB (publ). Bolaget är publikt."

ersätts med

"Bolagets firma är NC Lahega AB (publ). Bolaget är publikt."

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 2. Styrelsens säte i bolagsordningen ändras på så sätt att nuvarande bestämmelse

"Styrelsen skall ha sitt säte i Sävsjö kommun."

ersätts med

"Styrelsen skall ha sitt säte i Helsingborgs kommun."

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 4. Aktiekapital i bolagsordningen ändras på så sätt att nuvarande bestämmelse

"Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor."

ersätts med

"Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor."

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 5. Antal aktier i bolagsordningen ändras på så sätt att nuvarande bestämmelse

"Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000."

ersätts med

"Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000."

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om företrädesemission enligt styrelsens förslag under punkt 15.b nedan.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om företrädesemission (punkt 15.b)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nyemission av aktier. Vid emissionen ska aktieägarna ha företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Fullständigt beslutsunderlag för emissionen kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida i god tid innan stämman.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag under punkt 15.a ovan.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet vara begränsat till 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter full utspädning. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information
Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolagsekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 20 april 2016 klockan 11.30.

Rörvik i april 2016

North Chemical AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:
North Chemical AB (publ)
Sophie Persson, styrelseordförande, tfn 0733-865660, [email protected]

Om North Chemical
North Chemical AB (publ), 556792-0193 North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Rörvik. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. North Chemical-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se www.northchemical.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22