Kallelse till årsstämma i Clemondo Group

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Makadamgatan 16, Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 3 maj 2018 samt anmäler sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 3 maj 2018. Anmälan kan ske skriftligt under adress Clemondo Group AB, Box 13073, 250 13 Helsingborg. Anmälan kan också göras per telefon 042-25 67 00 eller per e-post [email protected]. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt uppgift om, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer en bekräftelse skickas till anmälaren.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd den 3 maj 2018. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska skriftlig fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara undertecknad av aktieägaren och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan för att styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 3 maj 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.clemondo.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Pressmeddelande

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
   a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
   b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om valberedning
15. Avslutning

Beslutsförslag
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att advokaten Åsa Hansdotter ska väljas till ordförande för årsstämman 2018.

Förslag avseende vinstdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas. Pressmeddelande

Förslag avseende val av styrelse, revisor och beslut om arvoden (punkterna 9-13)
Valberedningen, som inför årsstämman 2018 består av ordförande Torbjörn Lindgren (Hasselgården Holding AB), Staffan Persson (Nortal Investments AB) och Peter Ragnarsson (LMK Forward AB), har föreslagit följande.

  •  Antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan suppleanter.
  • Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 625 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Omval av styrelseledamöterna Torbjörn Lindgren, Michael Engström och Cecilia Lager samt nyval av Camilla Dahlin såsom ordinarie styrelseledamöter. Sten Norinder har avböjt omval.
  • Omval av Torbjörn Lindgren som styrelsens ordförande.
  • Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2019, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll fortsätter som huvudansvarig revisor.

Camilla Dahlin (född 1967), civilekonomexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, är VD för IUC Syd AB och styrelseledamot i Nilsson Special Vehicles AB, som är listat på Nasdaq First North. Hon har tidigare erfarenhet som VD i industribolag (FM Industri) och kontorschef inom bank (SEB och Nordea).

Förslag avseende valberedning (punkt 14)
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 60 procent av aktier och röster i bolaget, har underrättat bolaget om att de lämnar följande förslag avseende valberedning.

Förslag avseende valberedning inför årsstämman 2019

  • Valberedningen ska ha tre ledamöter.
  • Omval av Torbjörn Lindgren (Hasselgården Holding AB), Staffan Persson (Nortal Investments AB) och Peter Ragnarsson (LMK Forward AB) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2019.
  • Torbjörn Lindgren ska omväljas till valberedningens ordförande.
  • För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i Clemondo Group AB eller för det fall en ledamot av valberedningen av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2019, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningens uppdrag
Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2019 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida under minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Helsingborg i april 2018

Clemondo Group AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information:
Clemondo Group AB (publ)
Erik Hantoft, VD, 073- 434 60 30

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april kl. 18:00. Redeye AB är Clemondos certified adviser. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22