REGMAR

STÄRKT RESULTAT I SVAGARE MARKNAD

tredje kvartalet, JULI - September 2023
(JÄMFÖRT MED juli - september 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 57,1 (64,0) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 6,3 (5,7) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat, uppgick till 2,5 (1,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,7 (0,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,01) SEK.

Viktiga händelser under PERIODEN JULI - SEPTEMBER 2023

 • Avtal om fordonsrengöring från Greenium med Bromma Stockholm Airport, tecknat genom Ahlsell.
 • Tvåårigt avtal om hygienprodukter från Liv värt 2,5 MSEK med Göteborgs Stad, tecknat genom Magnusson & Freij.
 • Avtal tecknades med AB TC-företagen om fordonsprodukter värt cirka 1,8 MSEK.
 • Befintligt avtal med Ahlsells om försäljning av rengöringsprodukter utökades till cirka 7 MSEK.
 • Premiär för löpande rapportering av hållbarhetsmål och KPI:er i kvartalsrapporten - se sidan 4.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Inga för bolaget väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen den 30 september 2023 än vad som i övrigt omnämnts i inledningen av denna rapport.

VD har ordet

Clemondos försäljning för det tredje kvartalet 2023, som är det säsongsmässigt svagaste, uppgick till 57,1 (64,0) MSEK. Nedgången jämfört med motsvarande period i fjol beror främst på lägre efterfrågan inom marknadsområde Fordon, medan Hygien och Industri utvecklades stabilt. Vårt hållbara Greenium-sortiment har fortsatt utvecklas positivt.

Tack vare god kostnadskontroll, digitalisering av processer och löpande optimering av vår produktion, förbättrades resultatet för perioden till 6,3 (5,7) MSEK. Det motsvarade en EBITDA-marginal på 11,1 (8,7) procent. Det är tredje kvartalet i rad som marginalen nådde över vårt finansiella mål om 10 procent. Under perioden påverkades Clemondo fortsatt negativt av den svaga svenska kronan, medan kostnadsökningarna visar tecken på att avta. Kassaflödet ökade till 12,9 (4,7) MSEK och soliditeten uppgick vid periodens utgång till 56,4 (46,6) procent.

Clemondo är idag ett välskött bolag med starka finanser, som är redo att ta nästa steg. Under de senaste åren har vi genomfört en turnaround, hanterat efterfrågechockerna som pandemin medförde och parerat konsekvenserna av kostnadsprisrallyt för råvaror. Den utmaning vi nu står inför handlar om att öka försäljningen. Under det tredje kvartalet har vi arbetat med att öka hela organisationens fokus på lönsam tillväxt. Vi har parallellt lanserat ett paket med åtgärder som successivt kommer att få effekt.

Inom marknadsområde Fordon har den minskade aktiviteten i bilhandeln stor påverkan på vår affär. Vi utvärderar vilka andra delsegment på fordonsområdet som kan kompensera för bortfallet, samtidigt som vi fortsätter att vässa vårt erbjudande. Under perioden har vi kraftigt ökat vårt fokus på olika säljaktiviteter vilket mottagits väl av kunderna. Ett vässat erbjudande kombinerat med ökad aktivitet kommer över tid generera nya kunder och nya avtal.

Hygien utvecklades stabilt under det tredje kvartalet. Vi har stark ställning inom offentlig sektor, med ett antal stora ramavtal, och har under de senaste åren kraftigt ökat vår försäljning till privata aktörer. I perioden vann vi via återförsäljare ett avtal med Göteborgs stad som avser Liv. Vi ser stor potential att fortsätta växa inom Hygien och arbetar aktivt med flera initiativ på området.

Även marknadsområde Industri rymmer potential. Efter att ha slutfört den genomlysning som inleddes under det andra kvartalet så har vi tagit beslut om att satsa mer på Industri framöver. Under perioden har vi dels påbörjat introduktionen av Greenium för industriella behov, dels tillfört erfaren säljkompetens för att bearbeta marknaden.

Slutligen vill jag nämna vårt hållbarhetsarbete som fortgår enligt plan. Från och med detta kvartal kommer vi löpande att publicera KPI:er som speglar vår resa mot nollbarhet (se sidan 4). Vårt mål är att helt ta bort Clemondos negativa påverkan på den omgivande miljön till år 2030. Samtidigt behåller vi vårt tydliga fokus på hur vi bäst hjälper kunderna att ställa om. Hållbarhet är det främsta argumentet för att välja Clemondos produkter och därmed vår viktigaste konkurrensfaktor.

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender 

Bokslutskommuniké 2023     15 februari 2023

Denna samt tidigare rapporter finns tillgängliga på investor.clemondo.se

Presentation av kvartalsrapporten

Torsdagen den 9 november, klockan 08.30, publiceras denna kvartalsrapport. Dagen efter kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten finnas tillgänglig på Youtube via Erik Penser Bank på följande länk:

https://www.youtube.com/c/PenserPlay/featured

Presentationen hålls av VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen. Presentationen hålls på svenska. Eventuella frågor gällande kvartalsrapporten kan ställas inför presentationen via mejl till Hugo Lisjö på Penser Bank: [email protected] Frågor måste vara oss tillhanda senast klockan 11.45 den 9 november. 

Alla rapporter samt även ovan inspelad presentation kommer att finnas tillgängliga på investor.clemondo.se 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA 

Jesper Svensson, VD, Telefon: 070-529 17 22, E-post: [email protected]  
Jesper Friis-Jespersen, CFO, Telefon: 076-611 75 41, E-post: [email protected]  

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 9 november kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Erik Penser Bank är Clemondos certified adviser. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se: www.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22