REGMAR

DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN DRIVER CLEMONDOS AFFÄR - I KVARTALET OCH I FRAMTIDEN

TREDJE kvartalet, JULI - SEPTEMBER 2022
(JÄMFÖRT MED JULI - SEPTEMBER 2021)

  • Nettoomsättningen uppgick till 64,0 (56,8) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 5,7 (5,3) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultat uppgick till 1,5 (1,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 (0,6) MSEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till - (0,00) SEK.

 Viktiga händelser under PERIODEN JULI - SEPTEMBER 2022

  • Greenium ökar under september till 37 % av försäljningen av egna produkter inom Fordon.
  • Intensivt utvecklingsarbete med sikte på ett komplett Greeniumerbjudande inom Fordon.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Inga för bolaget väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen den 30 september 2022 än vad som i övrigt omnämnts i inledningen av denna rapport. 

VD har ordet

För årets tredje kvartal ökade försäljningen till 64,0 MSEK (56,8) med ett EBITDA-resultat på 5,7 MSEK (5,3), vilket innebär en marginal på 8,7 procent (9,3). Utöver den säsongsvariation som normalt präglar kvartalet så påverkades Clemondo fortsatt av kostnadsinflation och den starka euron under perioden.

Vi agerar proaktivt och höjer priserna, men möts av en minskad förmåga hos våra kunder att ta emot en ökad kostnadsnivå till följd av en mer osäker omvärld. Vår affär består dels av egna starka produkter där vi har god förmåga att sätta priset, t ex Greeniumprodukter inom Fordon, dels av produkter med sämre marginal och betydande konkurrens, till exempel inom hygien. Produkter med lägre bruttomarginal väger i dag tyngre i vår mix jämfört med före pandemin. Vi räknar successivt med att kunna förbättra marginalen samtidigt som vi strävar efter en högre andel egna lönsamma produkter.

Vi är i löpande dialog med våra kunder gällande prisjusteringar och har en god intern kultur av kostnadskontroll. Under perioden har vi även genomfört flera förbättringsprojekt som säkerställer effektiva processer och rustar oss för lönsam tillväxt genom god skalbarhet.

Det är den gröna omställningen som bär Clemondos affär, även om det finns mycket kvar att göra. Erbjudandet handlar i dag främst om att sälja lösningar som hjälper slutkunden med hållbar rengöring. Vår first mover advantage ger oss flera fördelar och i takt med att efterfrågan på fossilfria produkter för rengöring ökar så kommer våra marknadsandelar att göra detsamma.

Marknadsområde Fordon ökade försäljningen med 8 procent i Q3, vilket är ett bra resultat givet att nybilsförsäljningen var lägre än motsvarande period i fjol. Greenium stod under september för 37 procent av försäljningen inom Fordon, mätt som andel av våra egna produkter. Vi driver ett offensivt utvecklingsarbete: av 6 nyckelapplikationer för tvätt av fordon har vi hittills tagit fram Greeniumalternativ till de 3 volymmässigt största. Planen är att komplettera med de återstående tre inom kort. Därtill ska läggas spolarvätska där vi har valt att helt fokusera på vår vegetabiliska bas trots att vi därigenom tappar volym i lågprissegment där fossilt baserade produkter dominerar.

Inom Hygien ökade volymerna i kvartalet till följd av en normalisering av efterfrågan då lagernivåerna var rekordhöga under jämförelseperioden i fjol. Vi har en stark position inom desinfektionsprodukter till sjukvården, där volymerna är betydande samtidigt som det råder prispress. För Industri är utvecklingen fortsatt stabil, med en positiv utveckling för rena industrikunder medan efterfrågan på Outdoorprodukter har minskat något efter pandemin.

Clemondos finansiella ställning stärktes ytterligare under perioden: soliditeten ökade till 46,6 procent (42,7). Omvärldsfaktorer utmanar våra marginaler; jämfört med föregående års kvartal kan vi trots oroligare tider konstatera att bruttomarginalen ökar samtidigt som Clemondo tack vare god kostnadskontroll även kan uppvisa en förbättrad EBITDA. Vi är väl rustade för framtiden och utvärderar i linje med vår strategi möjliga kompletterande förvärv som kan stärka vår förmåga att hjälpa ännu fler kunder att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2022                                                  17 Februari 2023

Denna samt tidigare rapporter finns tillgängliga på investor.clemondo.se  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA 

Jesper Svensson, VD, Telefon: 070-529 17 22, E-post: [email protected]  
Jesper Friis-Jespersen, CFO, Telefon: 076-611 75 41, E-post: [email protected]  

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 11novemberi kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Erik Penser Bank är Clemondos certified adviser, kontakt: [email protected], tel: 08-463 83 00. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. For ytterligare information se www.clemondo.se

Presentation av kvartalsrapporten

Fredagen den 11 november, klockan 08.30, publiceras denna kvartalsrapport. Samma dag kl. 16:30 kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten finnas tillgänglig på via Erik Penser Bank på följande länk:

https://www.youtube.com/c/PenserPlay/featured

Presentationen hålls av VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen. Presentationen hålls på svenska.  Eventuella frågor gällande kvartalsrapporten kan ställas inför presentationen via mejl till Hugo Lisjö på Penser Bank: [email protected] Frågor måste vara oss tillhanda senast 11/11 kl 13.00.

Alla rapporter samt även ovan inspelad presentation kommer att finnas tillgängliga på investor.clemondo.se  


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22