Delårsrapport juli-september 2017

Hållbarhetsfokus stärker konkurrenskraften

1 juli - 30 september 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 60,1 (73,5) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 1,1 (-12,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5,7 (-17,4) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,38) SEK.

1 januari - 30 september 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 227,5 (144,3) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 15,7 (-16,2) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 (-22,7) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,95) SEK.

Viktiga händelser under perioden 

  • Fortsatt arbete för att stärka försäljningsorganisationen, utveckla våra digitala kanaler och nya produkter som möter kundernas efterfrågan på hållbara lösningar.
  • Lansering av varumärket Livs nya miljömärkta städkoncept, som kompletterar erbjudandet inom affärsområdet hygien.

VD har ordet

"Hållbarhet är ett fundament för vår verksamhet och vi ser att efterfrågan på smarta hållbara produkter ökar - under perioden har vi lanserat ännu fler miljömärkta produkter." 

Det tredje kvartalet hör säsongsmässigt till årets svagaste, därutöver har försäljningen påverkats fortsatt negativt av faktorer som vi såg under det andra kvartalet - prispress och ökad konkurrens inom private label och hygiensegmenten, samt nedläggningen av vår pulverfabrik. Positivt är att vi genom kostnadskontroll och synergivinster nådde ett EBITDA på 1,1 MSEK för perioden. Omsättningen uppgick till 60,1 (73,5) MSEK.

Under det tredje kvartalet har vi fortsatt arbetet med att stärka säljorganisationen, liksom vår satsning på att utveckla vår varumärkesstrategi för att öka försäljningen. Vi nyttjar aktivt bredden i vår verksamhet genom merförsäljning till befintliga kunder. Genom implementeringen av vårt nya gemensamma affärssystem och tydlig processorientering av organisationen kan vi hantera kundernas önskemål effektivt och med bibehållen hög service, vilket stärker vår lönsamhet och konkurrenskraft.

Hållbarhet är ett fundament för vår verksamhet och vi ser att efterfrågan på smarta hållbara produkter ökar. Vi arbetar därför kontinuerligt både med nya innovativa produkter och med att byta ut oönskade råvaror i befintliga produkter där vi kan uppnå likvärdig eller bättre effekt med hjälp av hållbara formuleringar. Under perioden har vi lanserat ännu fler miljömärkta produkter inom affärsområdet Brands, bland annat ett helt nytt miljömärkt städkoncept inom ramen för varumärket Liv som uppfyller högt ställda krav på såväl effektivitet som skonsamhet. Andelen av försäljningen som utgörs av Svanenmärkta produkter har under året ökat med 5 procentenheter och uppgår nu till 15 procent av den totala försäljningen. Utöver detta finns ett stort antal produkter i sortimentet med andra miljömärkningar och miljögodkännanden, som exempelvis Bra Miljöval och Kemikaliesvepet.

Det är glädjande att se hur allt fler, såväl företag som slutkonsumenter, i allt högre grad värderar vikten av ett hållbart samhälle och inser hur vi alla genom medvetna val kan bidra till en bättre värld. Vårt arbete med att stärka erbjudandet mot våra kunder fortsätter. Vi strävar efter att förbättra oss i alla led genom att använda fler förnybara råvaror och utveckla fler hållbara produkter framöver. Jag är övertygad om att vår position på marknaden kommer att stärkas framöver genom alla de initiativ vi driver.

Erik Hantoft
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2017
16 februari 2018

Delårsrapport kvartal 1, 2018
9 maj 2018

Årsstämma 2018
9 maj 2018

Delårsrapport kvartal 2, 2018
24 augusti 2018

Delårsrapport kvartal 3, 2018
16 november 2018 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Helsingborg den 17 november 2017 

Torbjörn Lindgren, styrelseordförande
Michael Engström, styrelseledamot
Cecilia Lager, styrelseledamot
Sten Norinder, styrelseledamot
Marina Härd, styrelseledamot
Erik Hantoft, VD

För ytterligare information  

Erik Hantoft, VD
Telefon: 073-434 60 30
E-post: [email protected]

Notera: Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2017 klockan 08.30 CET.


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22