Delårsrapport North Chemical AB

1 juli - 30 september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,3 (29,8) MSEK.
 • Bruttovinsten för perioden uppgick till 11,4 (12,5) MSEK, 40,1 (41,9) % av nettoomsättningen.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -2,4 (0,9) MSEK.
 • Resultatet uppgick till -4,5 (-1,4) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,36 (-0,11) kr
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till -5,3 (-0,1) MSEK.
 • Investeringar i materiella tillgångar uppgår till 3,5 (1,0) MSEK.

1 januari - 30 september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 96,3 (99,2) MSEK.
 • Bruttovinsten för perioden uppgick till 41,6 (44,3) MSEK, 43,1 (44,6) % av nettoomsättningen.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -2,1 (5,2) MSEK.
 • Resultatet uppgick till -7,7 (-2,1) MSEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Styrelsen beslutar om extra revision som ett led i granskningen av tidigare VD:s affärer.
 • Stig Norberg avgår på egen begäran från North Chemicals styrelse.
 • Strategisk översyn av verksamheten inleds.

Händelser efter periodens utgång:

 • Tidigare aviserad flytt av produktionen till Rörvik fortlöper.
 • Förhandlingar om stängning av kontoret i Alingsås
 • Kostnaderna minskar med cirka 10 MSEK med full effekt 2016.
 • Anders Svensson utses till ny VD för North Chemical.

VD HAR ORDET

Turbulent period lägger grunden för lönsam tillväxt
Förändringar såväl i den operativa ledningen som i ägarkrets och styrelse, i kombination med ett intensivt städarbete för att ge tillträdande VD möjlighet att fokusera på affären, har bidragit till en intensiv sommar och höst för North Chemical. Åtgärderna sätter ännu inte avtryck i resultatet, men lägger grunden för framtida lönsam tillväxt.

Under perioden lämnade styrelsen för North Chemical in polisanmälan mot tidigare VD med anledning av en fastighetsaffär genomförd av Stig Norberg som belastar North Chemical som tredje part. Förfarandet har inkluderat felaktig information till styrelsen.
Den pågående extra granskning som beslutades under andra kvartalet 2015 är ännu inte slutförd och styrelsen kommer att informera om utfallet så snart den är klar.

Stig Norberg lämnade styrelsen under perioden. Han har även minskat sitt innehav i North Chemical med två miljoner aktier och är inte längre bolagets största ägare. Ny huvudägare är Peter Ragnarsson via bolag med 23,7%. Staffan Persson har via bolag stärkt sitt ägande till 23,2%.

Under perioden har de större ägarna påbörjat diskussioner om tillsättande av valberedning inför nästa ordinarie stämma.

Efter periodens utgång har Anders Svensson utsetts till ny VD för North Chemical. Anders Svensson har rätt mix av industriell kunskap och handfast erfarenhet av att systematiskt förbättra komplexa verksamheter, med kunden i fokus, vilket behövs för att ta North Chemical till nästa nivå. Anders Svensson tillträder den 1 februari 2016.

Förändringsarbetet fortgår i oförminskad takt
Under kvartalet slutfördes en strategisk översyn av verksamheten och affären. Målet är ett snabbfotat, effektivt och fokuserat företag med en tvåsiffrig rörelsemarginal. Detta har lett till en uppdaterad strategi för North Chemical. Vi skapar nu en samlad organisation för North Chemicals varumärken och Private Label Logistik, samt Operations med inköp, produktion, kundsupport, lager och logistik. Det ökar kundorienteringen, underlättar rationaliseringen av produktportföljen och bidrar till ökat fokus på de mest lönsamma affärerna med bästa kundnytta.

Efter periodens utgång har den planerade produktionsflytten och koncentrationen av funktioner till Rörvik genomförts. Produktionsflyttens slutfas är inledd och kommer att vara helt klar under fjärde kvartalet 2015. Förhandlingar pågår om att stänga kontoret i Alingsås. En del funktioner flyttas, men viss övertalighet kommer att uppstå. Säljare med placering i Alingsås utgår framöver från bostaden. Den samlade årliga effekten av redan genomförda åtgärder under perioden är besparingar på 10 MSEK med full effekt under 2016. Engångskostnaderna för genomförda åtgärder påverkar resultatet negativt med cirka 2,1 MSEK under tredje och fjärde kvartalet.

Vi har tillgång till fullgod finansiering genom bolagets huvudägares försorg, för att överbrygga den fas vi nu går igenom när vi vänder utvecklingen i bolaget.

2015 är ett förändringens år för North Chemical. Arbetet med att städa, rationalisera, koncentrera och fokusera verksamheten, sätter djupa spår i resultatet för tredje kvartalet och kommer att göra så även för fjärde kvartalet. Samtidigt innebär de vidtagna åtgärderna att North Chemical kommer att vara ett lönsamt företag med goda förutsättningar att växa. Vi ser därför med tillförsikt an den vidare utvecklingen av North Chemical.

Sophie Persson, tf vd

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2015, 26 februari 2016
Delårsrapport kvartal 1, 2016, 16 maj 2016
Årsstämma 2015, 19 maj 2016
Delårsrapport kvartal 2, 2016, 19 augusti 2016
Delårsrapport kvartal 3, 2016, 18 november 2016
Bokslutskommuniké 2016, 24 februari 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Rörvik den 16 november 2015

North Chemical AB (publ)

Sten Norinder, styrelseordförande
Michael Engström, styrelseledamot
Sophie Persson, styrelseledamot och tf vd
Roland Schylit, styrelseledamot

För ytterligare information
Sophie Persson, tf vd
Telefon: 0733-865660. E-post: [email protected]

Tomas Jönsson, CFO
Telefon: 0382-219 83. E-post: [email protected]

Om North Chemical
North Chemical är en nordisk kemteknisk koncern med egen produktion och FoU i Rörvik. North Chemical utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken så väl som på uppdrag av kunders varumärken. North Chemical omsätter cirka 130 MSEK och har cirka 60 anställda. Bolagets produkter säljs på 15 marknader. Huvudkontoret ligger i Rörvik och ytterligare kontor finns i Alingsås, Kristianstad och Polen. Den svenska säljorganisationen finns lokalt över hela landet. North Chemicals aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22