Delårsrapport januari-juni 2017

Väl positionerat för att möta utmaningar

1 april - 30 juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 72,4 (40,5) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,2 (-1,2) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 (-2,1) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,17) SEK.

1 januari - 30 juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 167,4 (70,8) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 14,6 (-4,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 (-5,3) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,43) SEK.

Viktiga händelser under perioden

  • Namnändring av moderbolaget samt det rörelsedrivande dotterbolaget till Clemondo Group AB och Clemondo AB.
  • Ett nytt finansieringsavtal har tecknats med befintlig bank, till motsvarande villkor som tidigare. Den huvudsakliga övriga externa finansieringen bestående av lånegarantier genom LMK Forward AB har utökats från 38 till 50 MSEK.

VD har ordet

"Nyckeln till framgång är att fortsätta på den inslagna vägen."'

Erik Hantoft, VD

Efter ett rekordstarkt första kvartal, blev årets andra kvartal något svagare. Naturliga säsongsvariationer för sommarhalvåret och det tidigare tagna beslutet att lägga ned vår pulverfabrik, i kombination med prispress och hårdare konkurrens inom såväl private label som hygiensegmentet, bidrog till ett lägre resultat. Den totala försäljningen summerades till 72,4 MSEK (40,5) för perioden.

EBITDA uppgick till 4,2 MSEK (-1,2) med en marginal på 5,8 procent. Det är glädjande att effekterna av kostnadskontroll och de synergivinster som följer av integrationen totalt sett bidrog till lägre overheadkostnader, trots stora satsningar på varumärket, marknadsföringen och på att utveckla vår försäljningsorganisation med fyra nyanställningar inom säljfunktionen. Vi möter positivt gensvar på marknaden och räknar med att se resultat i form av nya affärer under 2018. Vår vidareutveckling av försäljningsorganisationen med satsning på digital bearbetning fortsätter i oförminskad takt.

Nyckeln till framgång är att fortsätta på den inslagna vägen: att stärka vår kärnverksamhet genom att driva integrations- och varumärkesarbetet vidare med fokus på hållbara och effektiva produkter som skapar mervärden för våra kunder. Med driftsättningen av ett gemensamt affärssystem, ökad process- orientering och andra insatser för att stärka den interna effektiviteten utvecklar vi vår konkurrenskraft. Under perioden har vi inlett ett internt program för att maximera nyttan av den unika branschkunskap som våra medarbetare besitter. Ett tjugotal medarbetare går en projektledarutbildning, där deltagarna efter genomförd utbildning ska kunna driva projekt och arbeta strukturerat med Lean Management.

Under perioden har vi slutfört arbetet med en ny finansieringsstruktur, där LMK utökar sitt åtagande samtidigt som vi har förenklat och tydliggjort bankens kovenanter med i övrigt oförändrade villkor, vilket skapar goda förutsättningar för framtiden.

Namnändringen av bolaget till Clemondo genomfördes fullt ut under det andra kvartalet. Namnet är en kombination av orden clean och mondo, vilket handlar om att bidra till en ren och hållbar värld. Genom namnbytet och vårt motto "Rätt kemi för en renare värld" vill vi berätta att vi har bestämt oss - vi ska vara ett föredöme i att erbjuda de bästa och mest effektiva miljövänliga rengöringsprodukterna på marknaden. Det arbetet omfattar allt från produktutveckling och innovation till marknadsföring och försäljning. Jag är övertygad om att vår position på marknaden kommer att stärkas framöver genom alla de initiativ vi driver.

Erik Hantoft
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Delårsrapport kvartal 3, 2017 17 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 16 februari 2018

rapporten i sin helhet bifogas

Torbjörn Lindgren, styrelseordförande
Michael Engström, styrelseledamot
Cecilia Lager, styrelseledamot S
ten Norinder, styrelseledamot
Marina Härd, styrelseledamot
Erik Hantoft, VD

För ytterligare information

Erik Hantoft, VD
Telefon: 073-434 60 30
E-post: [email protected] 

Informationen i denna rapport är sådan som Clemondo Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 25 augusti 2017 klockan 08.30.


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22