REGMAR

INSATSER FÖR ÖKAD TILLVÄXT

Första kvartalet, januari - mars 2024
(Jämfört med januari - mars 2023)

 • Nettoomsättningen uppgick till 67,3 (78,8) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 5,7 (9,8) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat, uppgick till 1,9 (5,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,1 (3,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,03) SEK.

Viktiga händelser under perioden januari - mars 2024

 • Clemondo förlänger sitt avtal med Bilia inom fossilfri fordonsvård.
 • Avtal med en ny återförsäljare på område Hygien för bearbetning av den norska marknaden.
 • Utökat avtal med Ahlsell till att omfatta även den finska marknaden, där Greenium-produkter för industriell användning kommer att lanseras under 2024.
 • Clemondo förstärker ledningsgruppen och utser Olof Stridh till interim försäljnings- och marknadschef.
 • Clemondo skriver avtal med OVAKO Sweden AB värt 2-3 MSEK gällande rengöringsprodukter från varumärkena Strovels och Lahega samt tork & absorptionsprodukter.
 • Nytt ramavtal med Connect Bus verksamheter i Sverige och Norge gällande försäljning av hållbara rengöringsprodukter från varumärket Lahega med fokus på det växtbaserade sortimentet Greenium.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

VD har ordet

Clemondos första kvartal 2024 präglades av tillväxt för två av tre marknadsområden, i kombination med fortsatt motvind för marknadsområde Fordon. Periodens försäljning minskade till 67,3 (78,8) MSEK. EBITDA uppgick till 5,7 (9,8) MSEK med marginalen 8,2 (12,1) procent. Resultatet belastades av kostnader för nyrekryteringar och ökade resurser för sälj- och marknadsföringsarbetet i linje med den tidigare aviserade satsningen på ökad tillväxt. Den högre aktivitetsnivån var redan märkbar i form av flera nya offentliggjorda order under perioden och kommer på sikt att synas i resultaträkningen. Clemondo har en stark finansiell position med en soliditet som vid utgången av perioden uppgick till 59,3 (48,9) procent, vilket ger muskler att växla upp.

För marknadsområde Fordon har den nu under våren inledda strategiska översynen hittills gett vid handen att det finns tydlig förbättringspotential i säljarbetet som påverkar vår förmåga att nå framgång. Under perioden har vi inlett ett intensivt arbete för att åtgärda identifierade brister. Parallellt arbetas det med strategiöversynen som kommer att vara redo att presenteras efter sommaren. Till de positiva signalerna hör att vårt innovativa alternativ inom växtbaserad fordonsrengöring - Greenium - visar styrka och stiger som andel av vår försäljning. Under perioden har vi förlängt avtalet med Bilia och ingått avtal med Connect Bus om hållbar fordonsrengöring.

Hygien ökade under det första kvartalet 2024 och vi ser positiva resultat av våra insatser. Den offentliga affären som bygger på stora offentliga ramavtal bidrar till stabilitet genom att balansera mer konjunkturkänsliga delar av affären. Under perioden slöt Clemondo avtal med en ny återförsäljare på området för bearbetning av den norska marknaden.

För marknadsområde Industri har säljresurserna utökats med motsvarande tre heltidstjänster för att driva på för ökad tillväxt. Våra Greenium-produkter för industriellt bruk möter stort intresse och potentialen är stor givet det stora omställningsarbete som sker inom industrin. Ett nytt tvåårigt avtal tecknades med Ovako Sweden som är värt 2-3 MSEK årligen. Under perioden utökades Clemondos avtal med Ahlsell till att även omfatta den finska marknaden.

Clemondo har ett starkt erbjudande som ligger i tiden och har följaktligen stor potential, men för att nå tillväxt även inom Fordon så behöver vi delvis förändra våra arbetssätt. De åtgärder som vi nu vidtar kommer successivt att få effekt under året. Vi arbetar samtidigt vidare med att stärka vår position inom hållbar rengöring. Jag är övertygad om att vi är på rätt väg!

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ) 

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 20 augusti 2024
Delårsrapport Q3 2024 12 november 2024
Bokslutskommuniké 2024 25 februari 2025

Denna samt tidigare rapporter finns tillgängliga på investor.clemondo.se

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Jesper Svensson, VD, Telefon: 070-529 17 22, E-post: [email protected] 
Jesper Friis-Jespersen, CFO, Telefon: 076-611 75 41, E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 22 maj kl. 08.30 CEST.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se: www.clemondo.se 

Presentation av kvartalsrapporten

Onsdagen den 22 maj, klockan 08.30, publiceras denna kvartalsrapport. Dagen efter kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten finnas tillgänglig på Youtube via Penser Play på följande länk: https://www.youtube.com/c/PenserPlay/featured

Presentationen hålls av VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen. Presentationen hålls på svenska. Eventuella frågor gällande kvartalsrapporten kan ställas inför presentationen via mejl till Hugo Lisjö på Carnegie Investment Bank: [email protected]. Frågor måste vara oss tillhanda senast klockan
10.30 den 22 maj. Alla rapporter samt även ovan inspelad presentation kommer att finnas tillgängliga på investor.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22