REGMAR

KVARTALET PÅVERKADES AV EN OSÄKER OMVÄRLD

första kvartalet, januari-mars 2022
(JÄMFÖRT MED januari-mars 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 81,5 (94,8) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 6,6 (19,3) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 2,3 (15,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,7 (11,2) MSEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,01 (0,08) SEK.

 Viktika händelser under PERIODEN JANUARI-mars 2022

 • Clemondo tecknar avtal med Region Stockholm om hygien- och städprodukter.
 • Clemondo tecknar avtal med Region Kalmar om hygienprodukter värt 2,6 MSEK.
 • Clemondo tecknar avtal med e-handelsaktören Autodude om Greenium för fordonsvård.
 • Clemondo inleder samarbete med Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet.
 • Kriget i Ukraina har påverkat Clemondos materialförsörjning negativt.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Clemondo förlänger avtal med Ikaros Cleantech värt 4 MSEK på årsbasis.
 • Clemondo lanserar Greenium för slutkonsument inom marknadsområde Fordon.

VD har ordet

Vi har under kvartalet verkat i en turbulent omvärld vilket ställt extrema och nya krav på vår verksamhet. Vi har i grunden en bra kontraktssituation och har mötts av god acceptans för höjda priser, men har under perioden fått se genomförda prisökningar omsprungna av fortsatt snabbt stigande råvarupriser. Utmaningen ligger i fördröjningen mellan plötsliga förändringar i råvarupriser till genomförda prisförändring ut mot kundbas.

Vi har löpande under kvartalet stärkt vår förmåga och förkortat tiden från kostnadsökning till prisgenomslag hos kund. Samtidigt kan vi konstatera att vi befinner oss i ett utmanande klimat där marginalen kortsiktigt kommer påverkas av utvecklingen i vår omvärld. Den ansträngda försörjningssituationen bidrog till att minska vår försäljning under perioden med cirka 7 MSEK. Vi har under kvartalet ökat vårt lager för att säkra leveransförmågan. Materialbristen har även skapat en ryckighet i produktionen som påverkat effektiviteten negativt.

I övrigt präglades det första kvartalet 2022 av fortsatt fin tillväxt för våra fossilfria Greeniumprodukter. Clemondo nådde en nettoomsättning på 81,5 MSEK (94,8) med ett rörelseresultat EBITDA på 6,6 MSEK (19,3), vilket ger en EBITDA-marginal på 8,0 procent (20,2). Även denna period är jämförelsen med motsvarande kvartal 2019 - före pandemin - mer rättvisande: då uppgick försäljningen till 69,6 MSEK med EBITDA 4,4 MSEK. Balansräkningen är fortsatt stark med en soliditet på 42,7 procent (37,5).

Framgångarna för Greenium, vår växtbaserade rengöringsserie med överlägsna prestanda, fortsatte under perioden. Greenium fordonstvätt växte mellan Q4-21 och Q1-22 med över 50 procent. Fordon växte totalt med cirka 12 procent under perioden, trots att nybilsförsäljningen, till vilken 60% av omsättningen är kopplad, minskade med nästan en fjärdedel jämfört med samma period i fjol. Ett nytt avtal med Autodude innebär att produkterna blir tillgängliga även för konsumenter via e-handel.

För Hygien ser vi ca 40% lägre volymer vilket beror på den normalisering av efterfrågan som har skett efter pandemin.

Clemondo har ett starkt erbjudande och vi försvarar de marknadsandelar vi tog under pandemin, vilket bland annat avtalet med Region Kalmar bekräftar. Genom ett unikt samarbete med Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet blir vår handdesinfektion tillgänglig för konsumenter via dagligvaruhandeln, detaljhandeln och apoteken samtidigt som vi bidrar till cancerforskningen.

Vi försvarar våra volymer hos våra Industrikunder medan Outdoorsegmentet påverkas av en minskande marknad efter pandemin. Avtalet med Ikaros Cleantech AB om försäljning av skärvätskor och industriprodukter värt cirka 4 MSEK på årsbasis förlängdes efter periodens utgång.

Vi kan konstatera att vi flyttar fram våra positioner på nästan alla kritiska områden men att vår lönsamhet utmanas temporärt av snabbt stigande materialkostnader. Rensat för den effekten hade kvartalet klart överstigit våra finansiella mål. Vi räknar med att under kommande kvartal bättre parera prisökningarna, samtidigt som vi kommer att se fortsatta försäljningsframgångar för Greenium som bara påbörjat sin resa. Att vi når en EBITDA på åtta procent i en extremt utmanande miljö av snabbt ökande kostnader visar på styrkan i vårt hållbara erbjudande. Det pågående skiftet mot produkter för hållbar rengöring ger oss en allt starkare position på marknaden och visar på stark betalningsvilja hos våra kunder

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Årsstämma 2022……………………………………………..13 Maj 2022
Delårsrapport Q2 2022……………………………………18 Augusti 2022
Delårsrapport Q3 2022……………………………………11 November 2022
Bokslutskommuniké 2022……………………………….17 Februari 2023

Denna samt tidigare rapporter finns tillgängliga på investor.clemondo.se 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION,
VÄNLIGEN KONTAKTA

Jesper Svensson, VD, Telefon: 070-529 17 22, E-post: [email protected] 
Jesper Friis-Jespersen, CFO, Telefon: 076-611 75 41, E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 12 maj kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Erik Penser Bank är Clemondos certified adviser, kontakt: [email protected], tel: 08-463 83 00. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. For ytterligare information se www.clemondo.se

Presentation av kvartalsrapporten

Torsdagen den 12 maj, klockan 08.30, publiceras denna kvartalsrapport. Samma dag kl. 16:00 kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten finnas tillgänglig på via Erik Penser Bank på följande länk:

https://www.youtube.com/c/PenserPlay/featured
Presentationen hålls av VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen. Presentationen hålls på svenska. Eventuella frågor gällande kvartalsrapporten kan riktas direkt till VD och CFO via nedan kontaktuppgifter.

Alla rapporter samt även ovan inspelad presentation kommer att finnas tillgängliga på investor.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22