Delårsrapport januari-mars 2018

Kostnadsfokus och prishöjningar i krävande marknadsmiljö

Första kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 73,9 (95,0) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 1,2 (10,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 (3,0) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,06) SEK.

VD har ordet

"Lanseringen av vårt nya samlade sortiment under varumärkena Lahega, Strovels och Liv har mött positivt gensvar på marknaden. Vi märker tydligt i kontakter med grossister att vårt hållbarhetsarbete och de många miljömärkta produkterna gör oss till ett mer attraktivt val." 

Det första kvartalets försäljning uppgick till 73,9 MSEK (95,0) med EBITDA 1,2 MSEK (10,4). Under perioden påverkades försäljningen negativt av samma faktorer som gjort sig gällande sedan det andra kvartalet 2017: prispress och ökad konkurrens inom private label och hygiensegmenten. Det ovanligt kalla vädret i februari och mars påverkade också försäljningen inom Fordon negativt.

Vår marginal pressas även av prishöjningar på råvaror, transporter och andra inköp samt av den svaga svenska kronan. För att möta detta lägger vi fokus på kostnadskontroll och effektivisering, eftersom det är svårt att på kort sikt fullt ut kompensera för utvecklingen genom prishöjningar. Under perioden har vi höjt vissa priser och ytterligare höjningar planeras. Vi utvecklar även alternativa formuleringar av våra produkter för att minska beroendet av enskilda leverantörer.

Lanseringen av vårt nya samlade sortiment under varumärkena Lahega, Strovels och Liv har mött positivt gensvar på marknaden. Vi märker tydligt i kontakter med grossister att vårt hållbarhetsarbete och de många miljömärkta produkterna gör oss till ett mer attraktivt val. Vi har fortsatt att lansera nya produkter i linje med varumärkesstrategin, till exempel för rekonditionering av fordon med ett nytt keramiskt lackskydd under varumärket Lahega.

Vår säljmetodik och marknadsbearbetning behöver förbättras ytterligare. Under perioden har vi inlett ett förändringsarbete som påverkar både ledning och organisation. Rekrytering av ny marknadschef blev klar under perioden och den funktionen kommer att stötta säljarna och affärsområdescheferna. Vi tar även fram en ny prisstrategi som vägledning för säljarna och räknar sammantaget med att åtgärderna får effekt under året.

Styrelsen har uppdaterat Clemondos mål och lade då till ett hållbarhetsmål; att andelen miljömärkta produkter ska öka med 5 procent årligen till dess att en realistisk nivå är uppnådd. I samband med översynen har ledningen även sett över strategin. De bärande delarna är ett mer varumärkesorienterat arbete för att nå marknadsledande position inom våra prioriterade segment och därmed kunna ta ännu bättre betalt för våra produkter, samt att aktivt arbeta för att effektivisera produktionen och på sikt halvera kostnaderna per producerad enhet.

I nuvarande marknadsmiljö är detta helt avgörande för våra möjligheter att nå de finansiella målen; EBITDA på 10 procent, en årlig tillväxt på 10 procent och en soliditet överstigande 30 procent. Jag är fortsatt övertygad om att alla våra insatser för att öka försäljningen, optimera kostnadsstrukturen och kontrollera balansräkningen kommer resultera i en vändning senare i år.

Erik Hantoft
VD, Clemondo Group AB (publ) 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Notera: Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2018 klockan 08.30 CET. 

För ytterligare information

Erik Hantoft, VD
Telefon: 073-434 60 30
E-post: [email protected] 

Hans Östebo, CFO
Telefon: 072-589 94 35
E-post: [email protected]


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22