North Chemical - Delårsrapport

Strategiskt förvärv skapar ledande aktör

1 januari - 31 mars 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 30,2 (35,0) MSEK
 • Bruttovinsten uppgick till 12,5 (15,9) MSEK
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -2,9 (0,8) MSEK
 • Resultatet uppgick till -3,3 (-1,0) MSEK
 • Engångskostnader belastade perioden med 4,3 MSEK

Viktiga händelser under perioden

 • Produktionsflytten avslutades, koncentrationen till Rörvik är nu klar.
 • Nytt lager- och logistikcenter i Håknatorp invigdes.
 • Anders Svensson tillträdde som VD den 1 februari 2016.
 • Uppsägning av avtal ger positiv resultatpåverkan på 1,6 MSEK.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Johan Zackrisson utsågs till ny CFO i North Chemical.
 • Avtal om strategiskt förvärv av Lahega Kemi för 120 MSEK.
 • Fullt garanterad företrädesemission tillför 62 MSEK inför förvärvet.
 • Nyemisson av 7 500 000 aktier riktas till Lahegas nuvarande ägare.

VD HAR ORDET

Strategiskt förvärv ger kritisk massa

Den här rapporten vittnar tydligt om att North Chemical är ett bolag i stark förändring. Genom avtal om förvärv av Lahega skapar vi NC Lahega: ett bolag som omsätter drygt 350 mkr med EBITDA på 20 MSEK proforma. NC Lahega blir en av de ledande aktörerna på marknaden för rengöringsprodukter för proffs. Köpeskillingen på 120 MSEK finansieras av lån och en garanterad företrädesemission.

Förvärvet väntas medföra synergivinster i form av sänkta kostnader för försäljning, administration, inköp och produktion med full effekt redan 2017. Men än viktigare är att vi genom förvärvet blir bättre på att tillfredsställa kundernas produktutvecklingsbehov när det gäller miljövänliga produkter. Vi kan även utveckla vår rådgivning kring miljötillstånd och dito rapportering. Sist men inte minst får North Chemical större möjligheter att investera i digitala lösningar och innovationer som förbättrar servicen och underlättar för kunderna.

Omsättning och resultat

Årets första kvartal präglades av fortsatt arbete för att skapa ett mer konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt North Chemical. Slutförandet av flytten och koncentrationen av verksamheterna till Rörvik bidrog emellertid till störningar i produktionen under januari månad, vilket påverkade försäljningen. Omsättningen för perioden uppgick till 30,2 MSEK (35,0).

Samtidigt drog kvarstående kostnader av engångskaraktär för flytt, omstrukturering och starten av det nya lager- och logistikcentrat i Håknatorp ned resultatet med 4,3 MSEK. Resultatet för perioden uppgick till -3,3 MSEK (-1,0), men exklusive jämförelsestörande poster är resultatet positivt. Det visar att vi är på rätt väg. Trots årets inledning så kommer bolaget efter omstruktureringen successivt att dra fördel av cirka 10 MSEK i lägre kostnader 2016.

Det första kvartalet präglades även av ett intensivt arbete för att utveckla vår affär i linje med bolagets strategi. Det handlar om att fördjupa relationen till befintliga kunder och att vinna nya kunder, men även om att se över ingångna avtal. Som ett led i arbetet har ett olönsamt avtal på 8 MSEK på årsbasis sagts upp, vilket påverkar EBITDA positivt med cirka 1,6 MSEK när avtalet löper ut i maj. Prishöjningar på i genomsnitt 3,9 procent bidrar också positivt.

Även om det inte saknas utmaningar så står North Chemical starkare än på länge. I och med förvärvet av Lahega öppnas nya och större möjligheter att skapa en starkare och ännu mer kundorienterad organisation. Jag ser fram emot att få leda det nya NC Lahega!

Anders Svensson VD,
North Chemical AB (publ)

Finansiell kalender
Årsstämma 2015 19 maj 2016
Delårsrapport kvartal 2, 2016 19 augusti 2016
Delårsrapport kvartal 3, 2016 18 november 2016
Delårsrapport kvartal 4, 2016 24 februari 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Rörvik den 16 maj 2016

North Chemical AB (publ)
Sophie Persson, styrelseordförande
Michael Engström, styrelseledamot
Sten Norinder, styrelseledamot
Roland Schylit, styrelseledamot

För ytterligare information
Anders Svensson, VD
Telefon: 073-773 41 81
E-post: [email protected]

North Chemical AB (publ), 556792-0193
North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Rörvik. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. North Chemical-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se www.northchemical.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22