REGMAR

TAR SATS MOT NYA GRÖNA AFFÄRER

FJÄRDE kvartalet, OKTOBER - DECEmber 2023
(JÄMFÖRT MED OKTOBER - DECEmber 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,5 (77,8) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 7,9 (7,4) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat, uppgick till 4,0 (3,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,0 (1,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,01) SEK.

Viktiga händelser under PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2023

 • Clemondo byter certified adviser till Carnegie Investment Bank AB.
 • Greenium stod för 40 procent av försäljningen inom Fordon, mätt som andel av våra egna produkter.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Clemondo förlänger sitt avtal med Bilia inom fossilfri fordonsvård.
 • Avtal med en ny återförsäljare på område Hygien för bearbetning av den norska marknaden.
 • Utökat avtal med Ahlsell till att omfatta även den finska marknaden, där Greenium-produkter för industriell användning kommer att lanseras under 2024.

VD har ordet

Clemondo avslutade sitt fjärde kvartal 2023 i linje med utvecklingen tidigare under året. Försäljningen minskade till 69,5 (77,8) MSEK, vilket främst beror på svagare efterfrågan inom marknadsområde Fordon. Resultatet för perioden ökade samtidigt till 7,9 (7,4) MSEK med rörelsemarginalen 10,9 (9,4) procent. Resultatförstärkningen beror på fortsatta effektiviseringar vilket innebär att Clemondo för fjärde kvartalet i rad når upp till sitt finansiella mål om 10 procent EBITDA-marginal.

För helåret 2023 uppgick försäljningen till 278,9 MSEK, en nedgång med sju procent jämfört med 2022. Vi är givetvis inte nöjda med det. Samtidigt kan vi konstatera att våra tillväxtinitiativ kopplade till Industri och Hygien visar tecken på genomslag men att en förändring måste till inom vår fordonsaffär. Vårt Greenium-sortiment fortsätter att vinna nya affärer. Som pionjär inom hållbarhet i vår bransch ser vi att de successivt ökande kraven på hållbarhetsområdet - i form av exempelvis CSRD - gör vårt erbjudande ännu mer angeläget i takt med att näringslivets omställning accelererar.

Under perioden fortsatte arbetet med att öka organisationens fokus på lönsam tillväxt och ett antal åtgärder har genomförts inom våra tre marknadsområden:

 • Inom marknadsområde Fordon påverkades efterfrågan under perioden fortsatt negativt av minskande nybilsförsäljning - vår största kundgrupp tappade 22 procent i kvartalet - i kombination med att rekordmånga begagnade fordon såldes till bilhandlare i andra länder. Att fordonshandel är en bransch i förändring, inte minst i återförsäljarledet, skapar möjligheter. Clemondo behöver emellertid bli vassare och tydligare i vår marknadsbearbetning. Vi har fortsatt arbetet med den genomlysning som inleddes under det tredje kvartalet, med fokus på hur vi kan stärka säljorganisationen. Efter periodens utgång förlängdes och utökades avtalet med Bilia.
 • För Hygien var utvecklingen fortsatt stabil. Marknadsområdets position bygger på stora offentliga ramavtal i kombination med en aktiv strävan att öka andelen intäkter från privata kunder. Efter periodens utgång tecknade Clemondo avtal med en ny återförsäljare på området för bearbetning av den norska marknaden. Affären innebär att Clemondo nu tar första steget utanför Sverige, vilket vi bedömer kommer få stor påverkan på vår affär under kommande år.
 • Även för marknadsområde Industri utvecklades affären stabilt under perioden, samtidigt som vi ser tidiga tecken på att vår satsning som inleddes under det tredje kvartalet börjar ge resultat. Efter periodens utgång utökades vårt avtal med Ahlsell till att omfatta även den finska marknaden, där våra Greenium-produkter för industriell användning kommer att lanseras under 2024. Ett tydligt genombrott på exportmarknaden är en bekräftelse på ett konkurrenskraftigt industrierbjudande.

När vi summerar året kan vi stolt konstatera att Clemondo går in i 2024 med ännu starkare finansiell position. Det ger oss möjligheter att vara mer offensiva, såväl när det gäller att investera i sälj och marknadsföring som när det gäller möjligheterna till kompletterande förvärv. Vårt fokus på hållbarhet står fast och vi fortsätter att både utveckla vår produktportfölj, expandera vår avsättningsmarknad och vår organisation med fokus på grön omställning.

Med en kombination av starka finanser och ett överlägset erbjudande är jag övertygad om att Clemondo är på rätt väg!

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Årsredovisning 2023 18 april 2024

Delårsrapport Q1 2024 22 maj 2024                                     

Delårsrapport Q2 2024 20 augusti 2024

Delårsrapport Q3 2024 12 november 2024

Bokslutskommuniké 2024 25 februari 2025

Denna samt tidigare rapporter finns tillgängliga på investor.clemondo.se 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION,
VÄNLIGEN KONTAKTA

Jesper Svensson, VD, Telefon: 070-529 17 22, E-post: [email protected]
Jesper Friis-Jespersen, CFO, Telefon: 076-611 75 41, E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2024 kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se: www.clemondo.se

Presentation av kvartalsrapporten

Torsdagen den 15 februari, klockan 08.30, publiceras denna kvartalsrapport. Dagen efter kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten finnas tillgänglig på Youtube via Penser Play på följande länk:

https://www.youtube.com/c/PenserPlay/featured

Presentationen hålls av VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen. Presentationen hålls på svenska. Eventuella frågor gällande kvartalsrapporten kan ställas inför presentationen via mejl till Hugo Lisjö på Carnegie Investment Bank: [email protected]. Frågor måste vara oss tillhanda senast klockan 12.00 den 15 februari.

Alla rapporter samt även ovan inspelad presentation kommer att finnas tillgängliga på investor.clemondo.se 


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22