REGMAR

CLEMONDO LEVERERAR STABILT KVARTAL - TROTS OROLIGA TIDER

FJÄRDE kvartalet, OKTOBER - DECEMBER 2022
(JÄMFÖRT MED OKTOBER - DECEMBER 2021)

  • Nettoomsättningen uppgick till 77,8 (75,4) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 7,4 (8,1) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultat uppgick till 3,1 (3,8) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,6 (2,7) MSEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till - (0,02) SEK.

 Viktiga händelser under PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2022

  • Nytt avtal med Region Halland på kemikalier och städmaterial från varumärket Liv.
  • Förlängt avtal med Region Skåne gällande leverans av desinfektions-, hygien- och hudvårdsprodukter från varumärket Liv, avtalet är värt 32 MSEK vid fullt utnyttjande.
  • Avtalet med Bilia förlängs och ett nytt avtal om gemensam affärsutveckling har undertecknats.

 Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Inga för bolaget väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen den 31 december 2022 än vad som i övrigt omnämnts i inledningen av denna rapport.

VD har ordet

Efterfrågan under det fjärde kvartalet uppvisade samma mönster som tidigare under året: tillväxt för den hållbara Greeniumfamiljen och vikande för traditionella petroleumbaserade produkter inom fordon. Clemondos försäljning ökade till 77,8 (75,4) MSEK för perioden. Det är starkt eftersom vi hade betydande Coronaförsäljning under jämförelseperioden.

Att stå på flera ben har en balanserande effekt på vår affär. Inbromsningen i ekonomin under det andra halvåret 2022 bidrog till volymtapp inom fordon, samtidigt som den offentliga affären gav stabilitet. Det är en balansgång att höja priserna för traditionella produkter där konkurrensen är stor, men vi har lyckats parera detta genom effektiviseringar.

Periodens EBITDA-resultat uppgick till 7,4 (8,1) MSEK med en marginal på 9,4 (10,6) procent. Det är ett resultat vi är nöjda med givet hög inflation och ofördelaktig eurokurs som har påverkat bruttomarginalen negativt. Tack vare god kostnadskontroll och våra effektiviseringsprojekt levererade vi ett EBITDA-resultat i nivå med det finansiella målet.

Greenium ger Clemondo unika fördelar på marknaden. Det hållbara sortimentet skapar tydliga konkurrensfördelar för våra kunder, vilket påverkar betalningsviljan positivt. Vi fortsätter att utveckla vårt gröna erbjudande och arbetar parallellt med att säkerställa att Clemondo som organisation är ett föredöme inom hållbarhet.

Inom Fordon var utvecklingen stabil, men i praktiken tog Clemondo marknadsandelar på en vikande marknad. Under perioden fördjupade vi relationen med Bilia genom att inleda ett arbete kring affärsutveckling inom förnybar fordonsvård. Det är en nyckelaffär som visar att Greenium har potential att utveckla såväl kundernas som Clemondos affär. Under kvartalet stod Greenium för drygt 36 (26) procent av försäljningen inom Fordon (Lahega).

Inom Hygien ökade försäljningen under det fjärde kvartalet som ett resultat av tömda pandemilager och vi förnyade avtalen med Region Skåne och Region Halland. Industriområdet gick starkt under perioden efter förstärkning av säljorganisationen.

För helåret nådde Clemondo en nettoomsättning på 299,2 (301,5) MSEK, ett EBITDA-resultat på 24,4 (40,2) MSEK och en EBITDA-marginal på 8,0 (13,2) procent. Under året har vi slutamorterat våra lån och vi hade ingen kvarvarande låneskuld vid utgången av året. Clemondo står nu starkare än någonsin med en soliditet på 47,8 procent och en skuldsättningsgrad på 1,1. Det är en stor fördel att möta osäkrare tider med ett utrymme att göra förvärv.

Vi förväntar oss att inledningen på 2023 blir tuff, men att kostnadsinflationen successivt avtar. Med ena foten på bromsen med fokus på ökad effektivitet och den andra på gasen för att driva Greenium-tillväxten så ser vi försiktigt positivt på helåret. Sämre tider påskyndar i regel nödvändig omställning. Clemondo står starkt och har muskler att agera proaktivt.

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Årsredovisning 2022                                                            21 april 2023
Delårsrapport Q1 2023                                                        11 maj 2023
Delårsrapport Q2 2023                                                        17 augusti 2023
Delårsrapport Q3 2023                                                        09 november 2023
Bokslutskommuniké 2023                                                  15 februari 2024

Denna samt tidigare rapporter finns tillgängliga på investor.clemondo.se 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION,
VÄNLIGEN KONTAKTA

Jesper Svensson, VD, Telefon: 070-529 17 22, E-post: [email protected]  
Jesper Friis-Jespersen, CFO, Telefon: 076-611 75 41, E-post: [email protected]  

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 16 februari kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Erik Penser Bank är Clemondos certified adviser, kontakt: [email protected], tel: 08-463 83 00. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se

Presentation av kvartalsrapporten

Torsdagen den 16 november, klockan 08.30, publiceras denna kvartalsrapport. Dagen efter kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten finnas tillgänglig på via Erik Penser Bank på följande länk:

https://www.youtube.com/c/PenserPlay/featured

Presentationen hålls av VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen. Presentationen hålls på svenska. Eventuella frågor gällande kvartalsrapporten kan ställas inför presentationen via mejl till Hugo Lisjö på Penser Bank: [email protected] Frågor måste vara oss tillhanda senast 16/2 kl 10.00. 

Alla rapporter samt även ovan inspelad presentation kommer att finnas tillgängliga på investor.clemondo.se 


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22