REG

Kommuniké från årsstämman 2022 i Cell Impact AB (publ)

Årsstämma i Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) hölls den 21 april 2022.

Fastställelse av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till förfogande stående vinstmedel om 410 629 859 kronor skulle överföras i ny räkning. 

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Robert Sobocki, Thomas Carlström, Anna Frick, Mattias Silfversparre och Mikael Eurenius samt nyvalde styrelseledamoten Lars Bergström för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Sobocki omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson kommer att vara huvudansvarig revisor. 

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode oförändrat ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala ersättning till styrelseledamot om oförändrat 8 000 kronor per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning. 

Valberedning 

Årsstämman omvalde Mattias Klintemar, bolagets styrelseordförande och Kjell Östergren som ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mattias Klintemar omvaldes till valberedningens ordförande. Vidare beslutade årsstämman om riktlinjer för valberedningen. 

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra medarbetare

Årsstämman beslutade om införande av ett incitamentsprogram genom en riktad emission av högst 330 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Finshyttan Hydropower AB samt om godkännande av dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptionerna till CEO, övriga ledande befattningshavare i bolaget samt andra medarbetare (nyckelpersoner). Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget och kan utnyttjas under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 29 september 2025. Teckningspriset per aktie ska motsvara 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden 15 handelsdagar omedelbart före (men exklusive) dagen för tilldelning och överlåtelse av teckningsoptionerna från dotterbolaget till deltagarna, dock minst aktiens kvotvärde. 

Incitamentsprogram för styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om införande av ett incitamentsprogram genom en riktad emission av högst 150 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Finshyttan Hydropower AB samt om godkännande av dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptionerna till styrelseledamöter i bolaget. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget och kan utnyttjas under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 29 september 2026. Teckningspriset per B-aktie ska motsvara 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden 15 handelsdagar omedelbart före (men exklusive) dagen för tilldelning och överlåtelse av teckningsoptionerna från dotterbolaget till deltagarna, dock minst aktiens kvotvärde.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser och vid ett eller flera tillfällen samt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med högst 20 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Emissioner ska genomföras i syfte att öka produktionskapaciteten och bygga organisationen för att möjliggöra framtida tillväxt. Om styrelsen beslutar om en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändringar av bolagsordningen avseende ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt borttagande av aktieslaget A-aktier. 

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida www.cellimpact.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller [email protected].  

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller [email protected].


Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller med en unik metod för höghastighetsformning.

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier.

Webbplats
www.cellimpact.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CI ISIN-kod SE0017885379 Certified Adviser FNCA