REGMAR

Cell Impact delårsrapport för andra kvartalet: ökad försäljning, lägre förlust

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) lämnar följande finansiella sammanfattning för andra kvartalet.

  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 26,5 MSEK (20,8 MSEK), vilket ger en tillväxt om 27 % för kvartalet.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -21,8 MSEK (-23,6 MSEK).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -22,2 MSEK (-23,9 MSEK).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,29 SEK (-0,41 SEK).
  • Eget kapital uppgick på balansdagen till 379,2 MSEK (163,9 MSEK) eller 5,01 SEK per aktie (2,79 SEK).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 87 % (75 %).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -40,0 MSEK (-26,2 MSEK).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 219,7 MSEK (93,8 MSEK).

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller [email protected].

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller [email protected].

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.


Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller med en unik metod för höghastighetsformning.

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier.

Webbplats
www.cellimpact.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CI ISIN-kod SE0017885379 Certified Adviser FNCA