REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Caybon Holding AB

Idag har extra bolagsstämma hållits i Caybon Holding AB ("Caybon" eller "Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av bolagsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till bolagsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.caybon.com).

Emission av konvertibler

Bolagsstämman beslutade om att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 25 000 000 SEK genom en riktad emission av konvertibler. Rätt att teckna i konvertiblerna ska endast tillkomma Bolagets största aktieägare med möjlighet för övriga aktieägare att delta proportionerligt i förhållande till antalet innehavda aktier i Bolaget indirekt genom att anmäla sitt intresse till och förvärva konvertibler från tecknaren inom en period om 90 kalenderdagar räknat från och med dagen för bolagsstämmans emissionsbeslut.

Konvertibelinnehavare ska äga rätt och i vissa fall skyldighet att till och med dagen före förfallodagen den 31 december 2024 påkalla konvertering av sin fordran (inklusive ränta) till nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om lägst 69,61 kronor.

Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 1 kronor eller multiplar därav och lånet löper med 8,00 procent årlig ränta. Vid full konvertering (inklusive ränta) kan aktiekapitalet komma att öka med högst 393 779 SEK.

Bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Bolagsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande högst 25 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er).

Bemyndigandet ersätter det befintliga bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2023.

Stämmoprotokoll

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.caybon.com.

För ytterligare information kontakta:

Richard Båge, VD
Tel. +46 72 365 21 49
Email: [email protected]

Johan Janing, Chief Financial Officer
Tel. +46 76 894 06 65
Email: [email protected]

Om Caybon

Caybon är en koncern med skalbara och digitalt fokuserade marknadsföringsbolag som är specialiserade inom produktion och distribution. Syftet är att erbjuda reklamköpande företag och organisationer moderna och attraktiva sätt att kommunicera med sin målgrupp bland annat genom via ett redaktionellt innehåll. De olika varumärkena erbjuder olika sätt att nå sin målgrupp bland annat genom digitala mediaplattformar, videos, prestationsinriktad marknadsföring, event så väl som tryckt media. Intäkterna härrör i sin tur från produktion av innehåll och distribution i olika kanaler. Kunderna varierar från multinationella företag till mindre och medelstora bolag. Kundgruppen är därigenom diversifierad både i storlek, bransch och geografi. Dotterbolagen är grupperade i två segment: Kampanj och Plattform.


Om Caybon

Caybon delivers data-driven branded content campaigns for more than 9,000 clients around the globe. We began life as Mediaplanet in Stockholm in 2002, and grew quickly into a media powerhouse with presence in Europe, North America, South America and Asia.

Webbplats
caybon.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Caybon via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn CAYB01 ISIN-kod SE0017084478

IR-Kontakt

Johan Janing [email protected] 076-894 06 65