Om Caybon

Caybon Holding AB

Organisationsnummer 559049-5056
Bransch Media

Caybon delivers data-driven branded content campaigns for more than 9,000 clients around the globe. We began life as Mediaplanet in Stockholm in 2002, and grew quickly into a media powerhouse with presence in Europe, North America, South America and Asia.

Besöksadress Birger Jarlsgatan 43
Postadress Stockholm

Webbplats

caybon.com

Styrelse & Ledning

Ledning

Richard Båge
Johan Janing
Henrik Lengstedt
Björn Forsgren
Christian Ström
Jonna Säll
Elin Sahlström
Linus Wennerström
Saara Silvennoinen

Styrelse

Johan Kinnander
Richard Båge BOARD MEMBER
Eola Änggård Runsten

Bolagsordning för Caybon Holding AB, org. nr. 559049-5056

Bolagsordning för Caybon Holding AB, org. nr. 559049-5056

Articles of Association of Caybon Holding AB, reg. no. 559049-5056

§ 1 Företagsnamn / Name of the company
Bolagets företagsnamn är Caybon Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

The name of the company is Caybon Holding AB. The company is a public company (publ).

§ 2 Styrelsens säte / Registered office of the company
Styrelsen för bolaget har sitt säte i Stockholm.
The registered office of the company is situated in Stockholm.

§ 3 Verksamhet / Objects of the company
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta lös egendom, genom dot-terbolag bedriva verksamhet inom mediaförsäljning på nätet samt i dags- och kvällspress, bilagor och kundtidningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The objects of the company are to own and manage chattels, through subsidiaries conduct operations including media sales online and in newspapers and in supplements and customer magazines, and to carry out any business activities consistent therewith.

§ 4 Aktiekapital / Share capital
Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

The share capital of the company shall amount to not less than SEK 1 200 000 and not more than SEK 4 800 000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 200 000 och högst 4 800 000 stycken.

The number of shares in the company shall be not less than 1 200 000 and not more than 4 800 000 shares.

§ 6 Styrelse och revisorer / Board of directors and auditors
Styrelsen för bolaget ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två supple-anter.

The board of directors of the company shall consist of not less than three and more than seven board members with not more than two deputy board members.

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat re-visionsbolag.

The company shall have one to two auditors with not more than two deputy auditors. The auditor(s), or deputy auditor(s) (as applicable), shall be an authorised public ac-countant or a registered public accounting firm.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma / Convening general meeting
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Notices of general meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Ga-zette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the compa-ny's website. At the same time as notice is given it shall be announced in Dagens Industri that a notice has been made.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om denne anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

Shareholders wishing to participate in general meetings must notify the company no later than the date specified in the notice of the general meeting. A shareholder may be accompanied by advisors at a general meeting only if they notify the company of the number of advisors in accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder.

§ 8 Årsstämma / Annual general meeting
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting:

1) Val av ordförande vid stämman.
Election of chairman of the meeting.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of the voting register.
3) Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.
4) Val av en eller två justeringsmän.
Election of one or two persons to attest the minutes.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination as to whether the meeting has been duly convened.
6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Presentation of the annual report and the auditor's report and, if applicable, the consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report.
7) Beslut
Resolution
(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekom-mande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
in respect of the adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, if applicable, the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet;
(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-ställda balansräkningen, och
in respect of the allocation of the company's profits or losses as set forth in the adopted balance sheet; and
(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
in respect of discharge from liability of the board members and the man-aging director.

8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, where applicable, deputy auditors.

9) Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.

Determination of fees payable to the members of the board of directors and the auditors.

10) Val av styrelseledamöter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

Election of members of the board of directors, auditors, and, where applicable, deputy auditors.

11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-ordningen.

Other matters which rest with the general meeting in accordance with the Swe-dish Companies Act or the company's articles of association.

§ 11 Räkenskapsår / Financial year
Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.

The financial year of the company shall be 0101-1231.

§ 12 Avstämningsförbehåll / CSD clause
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The shares of the company shall be registered in a CSD register in accordance with the Central Securities Depositaries and Financial Instruments Accounts Act (Sw. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument).

Caybon_Bolagsordning.pdf

Om Caybon

Caybon delivers data-driven branded content campaigns for more than 9,000 clients around the globe. We began life as Mediaplanet in Stockholm in 2002, and grew quickly into a media powerhouse with presence in Europe, North America, South America and Asia.

Webbplats
caybon.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Caybon via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn CAYB01 ISIN-kod SE0017084478

IR-Kontakt

Johan Janing [email protected] 076-894 06 65