Om Caybon

Caybon Holding AB

Organisationsnummer 559049-5056
Bransch Media

Caybon delivers data-driven branded content campaigns for more than 9,000 clients around the globe. We began life as Mediaplanet in Stockholm in 2002, and grew quickly into a media powerhouse with presence in Europe, North America, South America and Asia.

Besöksadress Birger Jarlsgatan 43
Postadress Stockholm

Webbplats

caybon.com

Styrelse & Ledning

Ledning

Johan Janing
Daniel Grufman
Henrik Lengstedt
Björn Forsgren
Christian Ström
Jonna Säll
Elin Sahlström
Linus Wennerström
Mimmi Holm

Styrelse

Eola Änggård Runsten
Johan Kinnander
Adam Fors
Martin Ingemansson
Jacob Söderbaum

Bolagsordning för Caybon Holding AB, org. nr. 559049-5056

Articles of Association of Caybon Holding AB

Org.nr 559049-5056

Reg. no. 559049-5056

§1 Företagsnamn / Name of the company

Bolagets företagsnamn är Caybon Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

The name of the company is Caybon Holding AB. The company is a public company (publ).

§2 Styrelsens säte / Registered office of the company

Styrelsen för bolaget har sitt säte i Stockholm.

The registered office of the company is situated in Stockholm.

§3 Verksamhet / Objects of the company

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta lös egendom, genom dotterbolag bedriva verksamhet inom mediaförsäljning på nätet samt i dags- och kvällspress, bilagor och kundtidningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The objects of the company are to own and manage chattels, through subsidiaries conduct operations including media sales online and in newspapers and in supplements and customer magazines, and to carry out any business activities consistent therewith.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.

The share capital of the company shall amount to not less than SEK 12,000,000 and not more than SEK 48,000,000.

§5 Antal aktier och aktieslag / Number of shares and classes of shares

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000 stycken.

The number of shares in the company shall be not less than 120,000,000 and not more than 480,000,000 shares.

Aktier skall kunna ges ut i två slag betecknade stamaktier och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier betecknas nedan gemensamt aktier.

Shares may be issued in two classes, ordinary shares and preference shares. Ordinary shares and preference shares will hereafter jointly be referred to as shares.

Varje preferensaktie berättigar till tio (10) röster vid bolagsstämma och varje stamaktie berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Each preference share entitles the holder to ten (10) votes at general meetings and each ordinary share entitles the holder to one (1) vote at general meetings. Each class of shares may be issued in an amount corresponding to 100 percent of the share capital.

Vinstutdelning på aktier / Share profit distribution

Samtliga aktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska varje preferensaktie ha rätt till tio (10) gånger utdelningen per stamaktie.

All shares shall have equal rights to dividend without preferential rights in relation to each other. If any dividend is declared, each preference share is entitled to ten (10) times of the dividend amount paid per ordinary share.

Bolagets upplösning / The company's dissolution

Upplöses bolaget ska samtliga aktier ha rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar. Varje preferensaktie ska ha rätt till tio (10) gånger utbetalat belopp per stamaktie.

Upon dissolution of the company, all shares shall have right to payment from the company's retained assets. Each preference share shall be entitled to ten (10) times of the amount paid per ordinary share.

Emissioner / Issues

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av flera aktieslag, ska ägare av gamla aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

If the company resolves to issue new shares of multiple share classes through a cash issue or an issue of new shares with payment by way of set-off against a claim on the company, owners of old shares shall enjoy preferential rights to subscribe for new shares of the same class pro rata to the number of shares previously held by the holder (primary preferential right). Shares which are not subscribed for pursuant to the primary preferential rights shall be offered to all shareholders for subscription (secondary preferential right). If the shares thus offered are not sufficient for the subscription pursuant to the secondary preferential rights, the shares shall be allocated between the subscribers pro rata to the number of shares previously held and, to the extent such allocation cannot be effected, by the drawing of lots.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

If the company resolves to issue shares of only one share class, through a cash issue or an issue of new shares with payment by way of set-off against a claim on the company, all shareholders shall, irrespective of which class their shares are, have preferential rights to subscribe for new shares pro rata to the number of shares previously held by them.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

If the company resolves only to issue warrants or convertibles through a cash issue or an issue with payment by way of set-off against a claim on the company, all shareholders shall have preferential rights to subscribe for warrants as if the issue applied to the shares that may be subscribed for due to the right of option and preferential rights to subscribe for convertibles as if the issue applied to the shares that the convertibles may be converted to.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

The above shall not limit the right to resolve upon a cash issue or an issue of new shares with payment by way of set-off against a claim on the company with a deviation from the shareholders' preferential rights.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

In the event of a bonus issue, new shares of each class shall be issued pro rata to the number of shares of the same class previously issued. Thereby, the owners of old shares of a certain class shall have preferential rights to new shares of the same class. This shall not restrict the possibility of issuing new shares of a new class by means of a bonus issue, following the required amendment to the articles of association.

§6 Styrelse och revisorer / Board of directors and auditors

Styrelsen för bolaget ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.

The board of directors of the company shall consist of not less than three and more than seven board members with not more than two deputy board members.

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

The company shall have one to two auditors with not more than two deputy auditors. The auditor(s), or deputy auditor(s) (as applicable), shall be an authorised public accountant or a registered public accounting firm.

§7 Kallelse till bolagsstämma / Convening general meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Notices of general meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company's website. At the same time as notice is given it shall be announced in Dagens Industri that a notice has been made.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om denne anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

Shareholders wishing to participate in general meetings must notify the company no later than the date specified in the notice of the general meeting. A shareholder may be accompanied by advisors at a general meeting only if they notify the company of the number of advisors in accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder.

§8 Årsstämma / Annual general meeting

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting:

 1. Val av ordförande vid stämman.
  Election of chairman of the meeting.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  Preparation and approval of the voting register.
 3. Godkännande av dagordning.
  Approval of the agenda.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
  Election of one or two persons to attest the minutes.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  Determination as to whether the meeting has been duly convened.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  Presentation of the annual report and the auditor's report and, if applicable, the consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report.
 7. Beslut
  Resolution

  (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  in respect of the adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, if applicable, the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet.

  (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  in respect of the allocation of the company's profits or losses as set forth in the adopted balance sheet; and 

  (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  in respect of discharge from liability of the board members and the managing director.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
  Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, where applicable, deputy auditors.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
  Determination of fees payable to the members of the board of directors and the auditors.
 10. Val av styrelseledamöter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
  Election of members of the board of directors, auditors and, where applicable, deputy auditors.
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 12. Other matters which rests with the general meeting in accordance with the Swedish Companies Act or the company's articles of association.

§9 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.

The financial year of the company shall be 0101-1231

§10 Avstämningsförbehåll / CSD clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The shares of the company shall be registered in a CSD register in accordance with the Central Securities Depositaries and Financial Instruments Accounts Act (Sw. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument).

_____________________________

Caybon_Holding_AB_Bolagsordning.pdf

Om Caybon

Caybon delivers data-driven branded content campaigns for more than 9,000 clients around the globe. We began life as Mediaplanet in Stockholm in 2002, and grew quickly into a media powerhouse with presence in Europe, North America, South America and Asia.

Webbplats
caybon.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Caybon via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn CAYB01 ISIN-kod SE0017084478

IR-Kontakt

Daniel Grufman [email protected] 070-415 84 38