REG

Kommuniké från årsstämma i Caybon Holding AB den 14 juni 2024

Vid årsstämma i Caybon Holding AB, org.nr 559049-5056, ("Bolaget") den 14 juni 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.caybon.com.

 

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet m.m.

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023.   

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade vidare att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

 

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Eola Änggård Runsten och Johan Kinnander samt nyval av Adam Fors, Martin Ingemansson och Jakob Söderbaum. Det beslutades vidare att omvälja Eola Änggård Runsten som styrelseordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets webbplats.

Årsstämman beslutade vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 938 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor och att övriga stämmovalda ledamöter ska erhålla 150 000 kronor.

Årsstämman beslutade att för det fall styrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott, ska arvode för utskottsarbete utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er).

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Grufman, Chief Financial Officer

Tel: +4670 415 84 38

Email: [email protected]

About Caybon

Caybon is a world-leading digital media company focused on branded content that drives tangible results.

Caybon is a group of scalable, digitally focused marketing companies specialised in content and distribution. The purpose is to offer advertisers and organisations a way to communicate with their target group in an editorial and relevant context. The various offerings include a range of solutions from online media, videos, performance related advertising, events as well as printed products. Revenues in turn are derived from content production as well as various forms of advertising solutions. The clients range from small to medium sized companies all the way up to multinational groups. The client base is thus diversified in terms of both size, sector and geography. The six brands within the Group are grouped into two business segments: Campaign and Network.

Find out more at www.caybon.com


Om Caybon

Caybon delivers data-driven branded content campaigns for more than 9,000 clients around the globe. We began life as Mediaplanet in Stockholm in 2002, and grew quickly into a media powerhouse with presence in Europe, North America, South America and Asia.

Webbplats
caybon.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Caybon via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn CAYB01 ISIN-kod SE0017084478

IR-Kontakt

Daniel Grufman [email protected] 070-415 84 38