REG

Kallelse till årsstämma i Caybon Holding AB

Aktieägarna i Caybon Holding AB, org.nr 559049-5056 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2024 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 09:30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 1. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 5 juni 2024, och
 2. dels senast måndagen den 10 juni 2024, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Caybon Holding AB, Att: Daniel Grufman, Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm eller per e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, vänligen se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 5 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 10 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.caybon.com. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Caybon Holding AB, Att: Daniel Grufman, Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm eller alternativt till: [email protected]. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 3. Val av styrelseledamöter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
 5. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 b). Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens ovanstående förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats www.caybon.com, och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

___________________

 

Stockholm i maj 2024

Caybon Holding AB

Styrelsen

For further information, please contact:

Johan Janing, CEO
Telephone: 076-894 06 65
Email: [email protected]

Daniel Grufman, CFO
Telephone: 070-415 84 38
Email: [email protected]

About Caybon

Caybon is a world-leading digital media company focused on branded content that drives tangible results.

Caybon is a group of scalable, digitally focused marketing companies specialised in content and distribution. The purpose is to offer advertisers and organisations a way to communicate with their target group in an editorial and relevant context. The various offerings include a range of solutions from online media, videos, performance related advertising, events as well as printed products. Revenues in turn are derived from content production as well as various forms of advertising solutions. The clients range from small to medium sized companies all the way up to multinational groups. The client base is thus diversified in terms of both size, sector and geography. The six brands within the Group are grouped into two business segments: Campaign and Network.

For more info visit www.caybon.com


Om Caybon

Caybon delivers data-driven branded content campaigns for more than 9,000 clients around the globe. We began life as Mediaplanet in Stockholm in 2002, and grew quickly into a media powerhouse with presence in Europe, North America, South America and Asia.

Webbplats
caybon.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Caybon via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn CAYB01 ISIN-kod SE0017084478

IR-Kontakt

Daniel Grufman [email protected] 070-415 84 38