REG

Kallelse till årsstämma i Caybon Holding AB

Aktieägarna i Caybon Holding AB, org.nr 559049-5056, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 klockan 14:00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13:30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 16 maj 2023, och
 • dels senast fredagen den 19 maj 2023, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Caybon Holding AB, Att: Johan Janing, Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm eller per e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, vänligen se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 16 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 19 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.caybon.com. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Caybon Holding AB, Att: Johan Janing, Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm eller alternativt till: [email protected]. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.   

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelseledamöter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
 12. Stämman avslutas.

Större aktieägares förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Större aktieägare föreslår att Johan Kinnander väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Större aktieägare föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor

Punkt 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Större aktieägare föreslår att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 450 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor och att övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget eller företräder större aktieägare ska erhålla 150 000 kronor.

För det fall styrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott respektive ersättningsutskott, ska arvode för utskottsarbete utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställd i Bolaget eller företräder större aktieägare, med 25 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt med 12 500 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställd i Bolaget eller företräder större aktieägare.

Större aktieägare föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Större aktieägare föreslår att bolagsstämman ska omvälja styrelseledamöterna Richard Båge, Johan Kinnander, Mats Hjerpe, Johanna Svensson och Eola Änggård Runsten. Valberedningen föreslår även att bolagsstämman ska omvälja Johan Kinnander som ordförande i styrelsen.  

Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. finns på Bolagets hemsida www.caybon.com.

Större aktieägare föreslår vidare att bolagsstämman ska omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att, för de fall Ernst & Young AB omväljs till revisor, den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand kommer kvarstå som Bolagets huvudansvariga revisor.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 b). Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens ovanstående förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för kallelsen uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 1 418 121. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, ww.caybon.com, från samma tidpunkt. Större aktieägares förslag och motiverade yttranden samt uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

 ___________________

 Stockholm i april 2023

Caybon Holding AB

Styrelsen

For further information please contact:

Johan Janing, Chief Financial Officer

Tel. +46 76 894 06 65

Email: [email protected]

About Caybon

Caybon is a group of scalable, digitally focused marketing companies specialised in content and distribution products. The purpose is to offer advertisers and organisations a way to communicate with their target group in an editorial and relevant context. The various offerings include a range of options from online media, videos, performance related advertising, events as well as printed products. Revenues in turn are derived from content production as well as various forms of advertising solutions. The clients range from small to medium sized companies all the way up to multinational groups. The client base is thus diversified in terms of both size, sector and geography. The five brands within the Group are grouped into two business segments: Campaigns and Platforms.

Find out more at www.caybon.com


Om Caybon

Caybon delivers data-driven branded content campaigns for more than 9,000 clients around the globe. We began life as Mediaplanet in Stockholm in 2002, and grew quickly into a media powerhouse with presence in Europe, North America, South America and Asia.

Webbplats
caybon.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Caybon via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn CAYB01 ISIN-kod SE0017084478

IR-Kontakt

Johan Janing [email protected] 076-894 06 65