Kommuniké från årsstämma den 28 mars 2019 i Bonäsudden Holding AB (publ)

Vid årsstämma den 28 mars 2019 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018 intagna resultat- och balansräkningarna.

  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

    Av tillgängliga vinstmedel om 166 319 650 kr, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,6 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 768 000 kr. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid fyra utbetalningstillfällen utbetalas 1,9 kr per aktie. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 1 april 2018, 28 juni 2018, 30 september 2018 respektive 30 december 2018.

  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2018.

  • Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Per-Åke Agnevik, Katarina Reigo och Karl Runeberg intill slutet av nästa årsstämma. Fredrik Holmström och Göran Bengtsson avböjde omval. Det beslutades vidare om nyval av Karl Runeberg som ordinarie styrelseledamot och styrelsens ordförande.

  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 140 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de två övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.

  • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  • Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

  • Stämman bemyndigade styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd volym om högst 168 000 aktier. Betalning för tecknade aktier ska, i förekommande fall, kunna erläggas genom kontant betalning, genom kvittning eller apport.

28 mars 2019

For ytterligare information, vänlig kontakta:
Johan Åskogh, Business Manager
Bonäsudden Holding AB (publ)
+46 8 402 5381
[email protected]

Sara Williamson, IR-kontakt
Bonäsudden Holding AB (publ)
+46 8 402 5394
[email protected]

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019. 

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 21 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 21 fastigheter och är idag i all väsentlighet fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA Sweden AB. Mail: [email protected]. Tel: +46 (0)8 528 00 399, är utsedd Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se.

Bonäsudden AB (publ).
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden


Om Bonäsudden

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrt. 

Webbplats
www.bonasudden.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Bonäsudden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONAS ISIN-kod SE0007157953 Certified Adviser FNCA

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]