Kommuniké från årsstämma den 26 mars 2018 i Bonäsudden

Vid årsstämma den 26 mars 2018 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 166 319 650 kr, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,6 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 768 000 kr. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid fyra utbetalningstillfällen utbetalas 1,9 kr per aktie. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 29 mars 2018, 29 juni 2018, 28 september 2018 respektive 28 december 2018.

  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2017.
  • Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Per-Åke Agnevik och Karl Runeberg, intill slutet av nästa årsstämma. Åsa Mossberg och Nils Kuylenstierna avböjde omval. Nyval av Göran Bengtsson, Fredrik Holmström och Katarina Reigo som ordinarie styrelseledamöter. Det beslutades även om nyval av Göran Bengtsson som styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 220 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de fyra övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
  • Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.
  • Det beslutades om ändring av § 7 i bolagsordningen avseende kallelsesätt så att kallelse ska ske genom att kallelsen också hålls tillgänglig på Bolagets webbplats och det beslutades om införande av en ny § 8 avseende anmälningsförfarande till bolagsstämma.

Styrelsen tackade avgående styrelseledamöter Åsa Mossberg och Nils Kuylenstierna för sitt arbete.

26 mars 2018

For ytterligare information, vänlig kontakta:
Johan Åskogh, Business Manager
Bonäsudden Holding AB (publ) +46 8 402 5381
[email protected]

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15:22 CET den 26 mars 2018.

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 21 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 21 fastigheter och är idag i all väsentlighet fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se.

Bonäsudden AB (publ).
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden


Om Bonäsudden

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrt. 

Webbplats
www.bonasudden.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Bonäsudden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONAS ISIN-kod SE0007157953 Certified Adviser FNCA

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]