Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 23 mars 2016 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 mars 2016.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Bonäsudden Holding AB (publ), Att: Ida Fransson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 17 mars 2016, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 1 680 000 aktier, motsvarande 1 680 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
   (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
   (b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
   (c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8 (b))
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 157 176 237 kr utdelas ett belopp om 7,5 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 600 000 kronor fördelad på fyra separata tillfällen. Det föreslås att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagar för betalning av utdelningen.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9, 10, 11 och 12)
Aktieägare som är representerade av styrelsen och sammanlagt står för 18 % av aktierna och rösterna i bolaget har lagt fram följande förslag till stämman. Styrelsens ordförande Lennart Låftman, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 2).

  •  Antalet styrelseledamöter ska vara 3-10 ledamöter med minst en suppleant och högst tio suppleanter (ärende 9). 
  • Antalet revisorer ska vara 1-2 med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag (ärende 9). 
  • Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ledamöterna (ärende 10). 
  • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 10). 
  • Omval av Lennart Låftman, Åsa Mossberg, Per-Åke Agnevik och Nils Kuylenstierna till styrelseledamöter samt Mattias Mattsson som styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Låftman föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (ärende 11). 
  • Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 12).

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer från och med den 24 februari att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats www.bonasudden.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Styrelseledamöters aktier
Följande styrelseledamöter äger personligen aktier i Bonäsudden Holding AB (publ): Lennart Låftman (10 000 aktier) och Nils Kuylenstierna (10 000 aktier).

Följande styrelseledamöter representerar aktieägare som äger aktier i Bonäsudden Holding AB (publ): Lennart Låftman (aktieägare som tillsammans äger 100 000 aktier), Per-Åke Agnevik (aktieägare som tillsammans äger 175 000 aktier) och Nils Kuylenstierna (aktieägare som tillsammans äger 30 000 aktier).

Dokumentation
Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Bonäsudden Holding AB (publ) c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Box 7415, 103 91 Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm februari 2016

BONÄSUDDEN HOLDING AB (PUBL) Styrelsen


Om Bonäsudden

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrt. 

Webbplats
www.bonasudden.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Bonäsudden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONAS ISIN-kod SE0007157953 Certified Adviser FNCA

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]