REGMAR

Bonäsudden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2022

Perioden januari - december 2022

 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 41 143 tkr (43 677)
 • Driftnettot uppgick till 27 005 tkr (28 421), resulterande i en överskottsgrad på 71,42 % (67,78)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 440 tkr (15 021)
 • Resultat efter skatt uppgick till -18 315 tkr (108 428) motsvarande -10,90 kr per aktie (64,54)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 758 tkr (16 048)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 738 440 tkr (778 530)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,76 (2,83) och belåningsgraden till 53,91 % (47,78)
 • NRV uppgick till 235,57 kr (261,66)

Perioden juli - december 2022

 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 19 866 tkr (21 693)
 • Driftnettot uppgick till 13 391 tkr (14 601), resulterande i en överskottsgrad på 69,12 % (69,07)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 652 tkr (7 567)
 • Resultat efter skatt uppgick till -31 724 tkr (21 986) motsvarande -18,88 kr per aktie (13,09)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till tkr 11 678 (11 424)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 738 440 tkr (778 530)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,67 (2,90) och belåningsgraden till 53,91 % (47,78)
 • NRV uppgick till 235,57 kr (261,66)

Styrelsens förslag till årsstämman

Inför årsstämman 29 mars 2023 föreslår styrelsen om att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas till aktieägarna. Styrelsen förslag är i linje med den omläggning av bolagets strategi som påbörjades under 2021 i att renodla befintligt bestånd till centralt belägna fastigheter och att växa genom tilläggsförvärv som är i linje med bolagets strategiska inriktning. Bonäsudden har sedan 2021 sålt åtta perifera fastigheter och under 2022 genomfört ett tilläggsförvärv i centrala Norrköping med goda förädlingsmöjligheter. Bolaget har i befintligt bestånd identifierat flertalet åtgärder till värdeskapande fastighetsutveckling och bolagets likvida ställning bedöms skapa goda förutsättningar att tillvarata på potentiella affärsmöjligheter som skapar aktieägarvärde över tid. För att kunna realisera detta föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt
Bonäsudden Holding AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Per-Olof Persson, Verkställande direktör
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: [email protected]
Tel: +46 703 09 72 80

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023. För mer information gällande Bonäsudden Holding AB (publ), vänligen besök www.bonasudden.se

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag vars verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Beståndet omfattar per 31 december 2022 ca 33 450 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter i Östergötland och är idag väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 46% av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 55% av hyresintäkterna, lokaler för ca 42% och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015. 


Om Bonäsudden

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrt. 

Webbplats
www.bonasudden.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Bonäsudden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONAS ISIN-kod SE0007157953 Certified Adviser FNCA

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]