Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 juli 2015 klockan 12.00 i hos Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzeelipark 9, våning 7 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 juni 2015.

Anmäl gärna ert deltagande skriftligt till Bonäsudden Holding AB (publ), Att: Mattias Mattsson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 25 juni 2015, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av arvode till styrelsen.
8. Val av styrelse och styrelseordförande. 2 (3)
9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
10. Stämmans avslutande.

Förslag om styrelse och arvode till styrelse

Val av ordförande vid stämman, arvoden till styrelsen samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (ärende 2, 7 och 8).

Aktieägarna Monesi förvaltning AB, Gyrab AB, Optiga Capital AB, Carl Tryggers Stipendie- och understödsstiftelse, Nils Kuylenstierna, Sibling Invest AB, Sperlingsholms Holding AB, EOJ 1933 samt P&E 6 Invest AB, som representerar sammanlagt 20,54% av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

- Mattias Mattsson ska utses till ordförande vid extra bolagsstämma (ärende 2).

- Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ledamöterna. (ärende 7).

- Nyval av Lennart Låftman, Åsa Mossberg, Per-Åke Agnevik och Nils Kuylenstierna till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Låftman föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 8).

- I anslutning till denna extra bolagsstämma kommer den nuvarande styrelseordföranden, Mattias Mattsson, och de nuvarande styrelseledamöterna, Stefan Gattberg och Sven Hegstad, att lämna bolagets styrelse.

Styrelseledamöters aktier
Följande styrelseledamöter äger personligen aktier i Bonäsudden Holding AB (publ): Lennart Låftman (10 000 aktier) och Nils Kuylenstierna (10 000 aktier).
Följande styrelseledamöter representerar aktieägare som äger aktier i Bonäsudden Holding AB (publ): Lennart Låftman (aktieägare som tillsamamns äger 100 000 aktier), Per-Åke Agnevik (aktieägare som tillsammans äger 175 000 aktier) och Nils Kuylenstierna äger (aktieägare som tillsammans äger 30 000 aktier).

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 1 680 000 aktier, motsvarande 1 680 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Bonäsudden Holding AB (publ) c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm juni 2015

BONÄSUDDEN HOLDING AB (PUBL)

Styrelsen


Om Bonäsudden

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrt. 

Webbplats
www.bonasudden.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Bonäsudden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONAS ISIN-kod SE0007157953 Certified Adviser FNCA

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]