REGMAR

Uppdatering Ryssland samt föreslagen affär avseende Vilhelmina Mineral

Uppdatering Ryssland

I Tomsk har arbetet med inspektioner från statliga myndigheter just genomförts med godkända resultat. Nickel Mountain Resources AB (publ)s ("Bolaget") dotterdotterbolag, OOO Bakcharneftegaz ("BNG") uppfyller därmed de legala krav som ställs på det för en tid framöver.

Nickel Mountain-koncernens medarbetare i Sverige och Ryssland har också förberett för registrering av upp till 74 procents ägande i BNG och dokumentationen som krävs upprättas för närvarande. Dock behöver någon av moderbolagets representanter vara på plats fysiskt i Tomsk för att slutföra registreringen. När detta kan ske är för närvarande osäkert på grund av de reserestriktioner som införts globalt. Ryssland beslutade igår, den 16 mars, att stänga gränserna för utländska medborgare från den 18 mars till åtminstone den 1 maj 2020.

Vad avser den försäljnings- alternativt partnerprocess som bedrivits en längre tid avseende Tomskprojektet är status följande. Diskussioner och förhandlingar har bedrivits sedan olika lång tid med en knapp handfull motparter av olika storlek. Tidsutdräkten för flertalet processer är betydande och det är osäkert när och om en process kan slutföras på för Bolaget godtagbara villkor. Bedömningen är att en partner- eller partnerliknande affär med framtida betalningar i nuläget sannolikt är det bästa alternativet. Detta ger inte Bolaget någon större ersättning omedelbart, men över tid ökande belopp. Det finns som alltid inga garantier för att en sådan affär kan genomföras, eller om det blir av, när.

Strategiska överväganden

Den globala turbulensen generellt i världen, men specifikt i oljesektorn och än mer specifikt gentemot Ryssland, har gjort att processerna för beslut om investeringar har dragit ut väsentligt i tiden och många beslut bordläggs eller skrinläggs. De omfattande ekonomiska sanktioner som införts mot Ryssland de senaste åren har fått hela den ryska oljesektorn att stanna av och begränsar utbudet av partners kraftigt. Detta gäller inte endast för Bolaget utan samtliga bolag i oljesektorn i Ryssland. Därför har fokus under en längre tid lagts på köpar- och partnerjurisdiktioner som inte är lika känsliga för eller inte drabbas av dessa sanktioner. Men denna begränsande faktor är något som måste tas med som parameter i varje diskussion, inte minst eftersom Bolaget självt är beläget inom EU och måste ta hänsyn till gällande regler.

Dessa faktorer har gjort att det är behäftat med en betydande svårighet för Bolaget att göra en relevant uppskattning av tidplanen för när, och om, en process kan slutföras för Tomskprojektet. Det bedöms vara åtminstone ett par månader bort, i positivt fall. Men som ovan nämnts finns det som alltid inga garantier för att en sådan affär kan genomföras, eller om det blir av, när. Samtidigt är det förenat med kostnader att driva Tomskprojektet och styrelsen kunde senast en företrädesemission genomfördes i Bolaget konstatera att aktieägarnas vilja eller förmåga att stötta Bolaget finansiellt var mycket begränsad. Det bedöms därför inte vara ett ansvarsfullt alternativ att driva Bolaget för långt mot en finansiellt utsatt position då man vet att det finansiella stödet från aktieägarna inte finns där.

Med tanke på den ekonomiska blockad som Ryssland är utsatt för så är det styrelsens bedömning att det är lika sannolikt att situationen förvärras som att den förbättras och att Bolagets handlingsfrihet således ytterligare begränsas. Styrelsen är därför av uppfattningen att det är nödvändigt för Bolaget att, om man på ett fördelaktigt sätt kan göra det, breddar portföljen av projekt så att man inte plötsligt befinner sig i ett strategiskt dödläge.

Bolaget har sedan starten en större tillgång inom nickel (Rönnbäcken) samt ett par mindre prospekteringstillgångar. Styrelsens tro på basmetaller inom EU som en intressant del av Bolagets portfölj har under åren ökat och man har sedan en tid övervägt en rad olika alternativ, varav många förkastats. Bolaget har sedan en längre tid undersökt och övervägt en potentiell affär med Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina") och slutligen kommit överens om villkor som bedöms som fördelaktiga för Bolagets aktieägare och som säkerställer en spännande framtid för Bolaget oavsett hur processen med Tomskprojektet i Ryssland fortlöper. Om Tomskprojektet, som Bolagets målsättning är, kan slutföras med positivt resultat så är det till alla aktieägares fördel, om inte så har Bolaget flera andra projekt att fokusera sina resurser och ansträngningar på. Den riskspridningen bedömer styrelsen klart är till Bolagets fördel.

Om majoriteten av Bolagets aktieägare inte instämmer i denna uppfattning är styrelsen och ledningen villiga att ta konsekvenserna därav och ställa sina platser till förfogande.

Förutsatt att det avtalade förvärvet av minst 90 procent av samtliga aktier i Vilhelmina godkänns av en extra bolagsstämma i Bolaget och transaktionen genomförs avses medlen från Vilhelminas företrädesemission fördelas inom den nya Nickel Mountain koncernen, som därmed inte skall ha ett ytterligare kapitalbehov under de kommande tolv månaderna. Om Vilhelmina-transaktionen inte genomförs måste Bolaget istället självt framöver söka kapital för koncernens fortsatta drift vilket styrelsen, givet rådande situation, bedömer som svårt.

Ytterligare information om Vilhelmina Mineral

Bolaget har i samband med förvärvet av Vilhelmina tagit del av information om dess huvudtillgångar, Joma i Norge och Stekenjokk i Sverige, och vill här lämna kompletterande kommentarer. Tillgångarna, som framförallt innehåller koppar och zink, utgör så kallade "brown field-projekt", vilket innebär att de tidigare har varit i produktion men lades ned vid en tid då metallpriserna var väsentligt lägre än idag. Detta innebär att de har mycket av den väsentliga och kostsamma infrastrukturen på plats, även i form av know-how med tillgång till personer som tidigare drivit gruvorna. Detta gör att både kostnadsbilden och den tekniska risken är väsentligt mer begränsad än vad som annars oftast är fallet.

Stekenjokk var i produktion i Bolidens regi mellan 1976 och 1988 då ca 7,1 miljoner ton malm producerades med halter på 1,5 % koppar och 3,5 % zink. Gruvan stängde 1988 p g a av låga metallpriser. Stekenjokk och Levi är sedan 2012 klassat som ett s k riksintressant mineralfyndighet. Stekenjokk och Levi-projektet består av tre olika mineraliseringar: Stekenjokk Norra som är utbruten under den tidigare perioden av gruvdrift, samt Stekenjokk Södra och Levi som är obrutna. Baserat på tidigare borrning i området uppskattas de sammanlagda kvarvarande tillgångarna vid Cu 0,9% cut-off halt i Stekenjokk och Levi till ca 7,4 miljoner ton indikerade mineralresurser med halter 1,17 % koppar och 3,01 % zink (källa: IGE, 2007).

Projekten Jomafältet ligger i norska kommunen Røyrvik i länet Trøndelag i Namdalregionen i Norge. Projektet ligger ca 60 km sydväst om Stekenjokk. Mellan 1972 och 1998 bröt företaget Norsulfiden Grong Gruber AS ca 11,5 miljoner ton malm med genomsnittliga halter om 1,49% koppar och 1,45% zink. Gruvan stängde 1998 p g a låga metallpriser. Baserat på tidigare borrning i området uppskattas de sammanlagda kvarvarande tillgångarna vid Cu 0,8% cut-off halt till 5,7 miljoner ton indikerade mineralresurser med halter om 1,55% koppar och 0,82% zink (källa: Dr. Gee, 2011). Där tidigare gruvverksamhet i Joma förekom finns förutom kvarvarande resurser även tillgång till el, vatten, väg, möjligheter för deponi och byggnader som bl a kan inhysa en anläggning med anrikningsverk och processanläggning.

Vilhelminas beräkningar, givet rimliga antaganden, visar på ett betydande diskonterat nuvärde med en stark IRR och en kort återbetalning av investering från produktionsstart. Kapitalinvesteringen som behövs för att återstarta produktion bedöms till minst hälften kunna finansieras via banklån och projektfinansiering. Ett starkt förväntat årligt kassaflöde i produktion understöder detta antagande.

Tillgångarna är kostnadsmässigt väl positionerade globalt och bedöms ha en lägre produktionskostnad än flertalet jämförbara gruvor i världen. Utöver detta bedöms tillgångarna innebära ett ovanligt fördelaktigt förhållande mellan förväntad kapitalinvestering för att igångsätta produktion och förväntad produktionsvolym.

Vilhelmina har en tydlig plan för värdeskapande åtgärder under det kommande året som skall vidtas med den emissionslikvid som skall komma Vilhelmina till del efter genomförande av den i Vilhelmina garanterade företrädesemission vilken skall genomföras i närtid.

Vilhelminas utgångspunkt är att ta Joma och Stekenjokk i produktion, men det finns alltid möjlighet att försöka omsätta tillgångarna snabbare om detta bedöms fördelaktigt för Bolagets aktieägare. Det avgörande är att löpande vidta värdeskapande åtgärder i form av ytterligare tillstånd på vägen mot produktion, tekniska rapporter, ekonomiska beräkningar med mera.

Ytterligare detaljerad information som beskriver Vilhelmina Mineral, en presentation samt Bokslutskommuniké för 2019, återfinns på Bolagets hemsida under fliken "Vilhelmina".

Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:
Telefon 0707732045
[email protected]

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2020 kl 15:30.

Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bolagets förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa"). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (BNG) prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential.

Vidare äger Bolaget nickel- och guldprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång), Orrbäcken samt Kattisavan i Sverige.

Rönnbäckenprojektet innefattar enligt SRK en resurs om 668 miljoner ton enligt kategorierna "measured & indicated". Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde.

Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet. Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång. Kattisavan ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25