Uppdatering om verksamheten

Nickel Mountain Resources AB publ. (NMR) är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50,18% (med utökat ägande till 62% under registrering) och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.

Finansiering

Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR" eller "Bolaget") har överenskommit med utgivaren av det kortfristiga lån om SEK 7 miljoner som tecknades den 30 juni 2017 att löptiden, för det fall Bolaget så finner lämpligt, ska förlängas till den 31 december 2017.

Tomsk

Angående den försäljningsprocess som drivits innan och efter det att Bolaget förvärvade Mezhlisa, så sköts den mycket aktivt av IFOX Investments AB (publ) ("IFOX"), som har uppdraget att sköta detta. Processen kan resultera i ett antal olika alternativa utfall i form av strukturer och lösningar, beroende på intressent och förutsättningar. Målsättningen är att skapa så bra värden som möjligt för Bolagets aktieägare. Inga garantier finns för att processen i slutänden leder till något konkret resultat.

Huvudsakligt fokus ligger enligt vad som tidigare meddelats på intressenter i Kina, Indien och Ryssland. De inblandade personerna från Bolagets och IFOX sida är beroende på situation och samtliga är involverade på ett eller annat sätt. Som exempel på aktivitet så återkom Anders Thorsell och Torbjörn Ranta den 11 oktober från en mötesresa till Ryssland i ovan nämnda syfte tillsammans med Mikhail Malyarenko.

Med en betydande aktör har den 10 oktober överenskommits en tidplan om cirka två månader inom vilken den utländske intressenten kommer att genomföra en preliminär due diligenceundersökning och utvärdera om denne önskar inleda förhandlingar om en transaktion.

För närvarande är det inte möjligt att uppskatta när en process med en intressent potentiellt kan vara avslutad, uppdateringar kommer att göras så snart konkreta resultat har uppnåtts i enlighet med de relevanta börsreglerna.

IFOX har också ett mandat att driva motsvarande process för Rönnbäcken, Bolagets betydande nickelprojekt. Diskussioner med flera intressenter har etablerats och drivs.

Bolaget, i huvudsak Tomskkontoret, har under några månader arbetat med en uppdatering av BNGs affärsplan, vilken också innefattar en plan för utveckling av licens 71-1. Detta arbete har gjorts grundligt och är en viktig komponent i försäljnings- och partnerprocessen då intressenter har ett stort intresse av att se hur Bolaget uppfattar att tillgången kan komma att utvecklas på lämpligaste sätt.

NMR har sedan senaste ägarrättsregistrering genomfördes investerat i BNG så att rätt till totalt 62% ägande i BNG är berättigat, vilket är under registrering.

Angående de tester som planeras genomföras återkommer Bolaget i ett senare skede med ytterligare information.

Sverige

De tidigare meddelade borrningsarbetena i Orrbäcken pågår, preliminära resultat från de första tre hålen beräknas kunna meddelas under sista halvan av oktober med slutförande av borrningarna och slutrapportering i november.

Övrigt

Angående Lex ASEA och anskaffningsvärdesfördelning för de aktier i NMR som delats ut av IFOX till IFOX aktieägare väntas besked från Skatteverket inom kort. IFOX/NMR kommer så snart Skatteverket ger besked att publicera informationen.

Göteborg 13 oktober 2017

För mer information kontakta Anders Thorsell eller Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:
Telefon 0707 732045
[email protected]

Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
[email protected]

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje projekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25