Uppdatering om petroleumprojektet i Tomsk

Nickel Mountain Resources AB publ. (NMR) är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50% och har rättigheter till 74% av OOO Bakcharneftegaz, vilket bolag innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.

NMR har upptagit ett kortfristigt brygglån med löptid till den 31 oktober 2017 från svensk kreditgivare uppgående till 7,0 MSEK. Lånet planeras användas för att accelerera testprogrammet på oljefältet 71-1 ägt av dotterbolaget OOO Bakcharneftegas. Enligt tidigare kommunikation förestår närmast ett testprogram omfattande upp till 5 olika intervall i Jura- tidens formationer. Avsikten är att försöka hinna med detta innan vintersäsongen inleds. Brygglånet planeras att lösas, om inte medel frigörs på annat sätt, genom att företa en aktieemission under hösten. Om en sådan emission genomförs kommer marknaden att meddelas när så snart beslut fattats och villkor fastställts. Det upptagna brygglånet ger NMR en tillfredställande flexibilitet i planeringen av utvärderingsaktiviteterna i Tomsk, Ryssland.

Anders Thorsell, styrelseledamot och petroleumansvarig kommenterar; "Vi ser mycket fram mot att kunna genomföra perforeringar av upp till 5 olika intressanta intervall i Jura-tidens berglager. De nämnda intervallen är inte testade tidigare och tillför därmed mycket värdefull information om fältets beskaffenhet. Möjligheterna att kunna påvisa ytterligare kolväteförande formationer, och därmed tillföra värde till aktieägarna, bedöms som goda. Detta är de sista arbeten som planeras genomföras i brunn 4, som därefter är färdigprospekterad. Det är också en förutsättning för att, om bolaget så beslutar, registrera officiella reserver på 71-1."

Göteborg 10 juni 2017

För mer information kontakta Anders Thorsell eller Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:
Telefon 0707 732045
[email protected]

Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
[email protected]

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25