Uppdatering

Bolagets styrelse vill lämna följande allmänna uppdatering kring Bolagets verksamhet inför inledningen av det nya verksamhetsåret.

Oljesidan

Arbetet i samråd med rådgivarfirman i Moskva syftande till att genomföra en försäljning eller enas om ett partnerskap för Bolagets tillgång i Tomsk, 71-1, fortgår med full kraft. Tidplanen är fortsatt mycket beroende av motparters agerande och Bolaget kommer inte att meddela någon offentlig tidplan. Bolaget har vidare antagit principen avseende hela verksamheten att icke-bindande intentionsavtal såsom Memorandum of Understanding samt Letter of Intent som utgångspunkt inte kommuniceras. Inga garantier kan lämnas för att sådan försäljning eller sådant partnerskap kan uppnås, eller kan uppnås på förmånliga villkor.

Nedan redogörs för en del av de faktorer som spelar in i ovan nämnda diskussioner. Världens oljebolag har under lång tid genomfört prospektering i liten omfattning och får därmed över tid ett behov av "nya tillgångar", av den typ som Bolagets tillgång representerar. Bolaget har visat på tillfredställande resultat, med kolväten av god kvalitet. Adderandet av Juralagren till tidigare resultat ökar ytterligare potentialen i licens 71-1.

Samtidigt är det volatila oljepriset och osäkerheten inför 2019 försvårande faktorer, precis som västvärldens syn på Ryssland, vilket bland annat visar i sig i sanktioner och hot om sanktioner.

Dotterdotterbolaget BNG lämnar löpande in information till de ryska myndigheterna om de planerade framtida prospekteringsplanerna, oavsett vem som vid det tillfället äger licensen. Nästa logiska steg för 71-1 är antingen att genomföra ytterligare seismiska undersökningar eller att borra en ny brunn, för att kontrollerat kunna mäta flöden av kolväten samt fördelning mellan vätskor och gas. Det finns ingen osäkerhet om att kolväten förekommer på licensblocket.

Ett nytt borrhål, med en beräknad kostnad om USD 7-15 miljoner, är ett stort kapitalåtagande och kommer inte att genomföras av Bolaget ensamt, för det fall Bolaget äger tillgången vid det aktuella tillfället. Tillsvidare är därför Bolaget av uppfattningen att kostnadsbilden i Bolaget måste begränsas maximalt, och ledningen har genomfört kostnadsneddragningar i framför allt Tomsk. Investeringar under 2019 planeras i dagsläget att vara marginella och fokus kommer helt att ligga på köpar-/partnerdiskussioner.

Registrering av ökat ägande i BNG till cirka 72,5% förbereds för närvarande och beräknas genomföras under det första kvartalet 2019.

Nickelsidan

Inga stora arbeten krävs, tillgångarna är väl kända och genomarbetade, framför allt Rönnbäcken, och volymerna är noggrant beräknade. Nickelprisutvecklingen arbetar för Bolagets aktieägare och i synnerhet efterfrågan på batterier mot bakgrund av elektrifieringsvågen torde stärka efterfrågan ytterligare och därmed nickelpriset.

28 december 2018

Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell, VD via telefon eller epost.

Anders Thorsell:

Telefon 0707732045

[email protected]

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018.

Nickel Mountain Resources AB publ. ("NMR" eller "Bolaget") är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som kontrollerar 65,0115% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland. Vidare äger Bolaget nickel- och guldprojekten Rönnbäcken, Orrbäcken samt Kattisavan i Sverige.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25