Status rörande remissvar avseende reguleringsplan för Jomagruvan

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS med tillståndsprocessen i Norge för genomförande av en s k planprocess och för att erhålla en godkänd reguleringsplan för den planerade gruvverksamheten i Joma i Røyrvik kommun i Trøndelag fylke. Røyrvik kommun har som tidigare meddelats den 9 maj lagt fram en reviderad version av reguleringsplanen för behandling och beslutat att skicka den på ny remissrunda och lägga ut den för offentlig granskning. Tiden för remissvar gick ut den 26 juni. Totalt har ett drygt 10-tal remissvar inkommit från myndigheter, näringsliv, markägare och organisationer med koppling till rennäringen. Remissvar från myndigheter är generellt positiva och svar från rennäringen negativa. Sametingets tidigare invändning (norska innsigelse) kvarstår. Grong kommun som ansvarar för sakbehandlingen kommer nu analysera inkomna svar och ta fram ett sammanfattande utlåtande. Vidare process omfattar beslut av kommunstyrelsen (norska formanskapet) i Røyrvik den 22 augusti och kommunfullmäktige (norska kommunstyret) den 5 september.

Röyrviks kommunfullmäktige har som tidigare meddelats den 9 maj med stöd av §§ 12-10 och 12-11 plan- och bygglagen beslutat att förslag till reguleringsplan (detaljreglering) för Joma Gruver skickas på remiss och läggs ut för offentlig granskning. Den reviderade reguleringsplanen innehåller åtgärder och förändringar som har införts efter den föregående första handläggnings- och remissrundan, bl a är dagbrottet borttaget ur planen, samt införas i planbestämmelserna åtgärder rörande bullerdämpande åtgärder, krav för att säkerställa rennäringens medverkan i samband med verksamhet i gruvan, samt vissa ytterligare krav rörande trafiksäkerhet och vattenmiljö.

Inkomna remissvar omfattar från myndigheter: Direktoratet for mineralforvaltning, Fylkeskommunen, Mattilsynet, Statens vegvesen, Statsforvalteren och Sametinget, från övriga organisationer med koppling till rennäringen: Tjåehkere sijte, NTSS lokallag Norske samers riksforbund, Luvlie Nåamesjen Dajve, från lokalt näringsliv: Røyrvik Næringsforum, samt två svar från markägare.

Sametingets invändning kvarstår med hänvisning till att Bolaget inte uppnått överenskommelse med det lokala renbetesdistriktet Tjåehkere sijte. Från samtliga övriga mydigheter finns inga invändningar mot reguleringsplan och bl a länsnämnden i Trøndelag (norska fylkesutvalgt) uttalar sig positivt till föreslagen reguleringsplan där de pekar på Jomagruvans bidrag i den gröna omställningen och möjligheten till att skapa ett stort antal nya direkta och indirekta jobb i regionen. Røyrvik Næringsforum är också mycket positiva till etablering av gruvdrift och menar att det är viktigt för kommunen och regionen.

____________

Stockholm juli 2023
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected]

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25