Stämmokommuniké för extrastämma i Nickel Mountain Resources

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) den 24 maj 2017. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om godkännande av förvärvet av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa")
Stämman beslutade att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Mezhlisa Resources Cyprus Ltd, som ägs av Interfox Resources AB (publ) ("Interfox"). I transaktionen ingår även ett övertagande av Interfox samtliga fordringar på Mezhlisa. Mezhlisa kontrollerar genom det ryska bolaget OOO Bakcharneftegaz prospekteringslicensen 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Köpeskillingen för aktierna, inklusive fordran, uppgår till sammanlagt 220 Mkr. Ersättningen ska erläggas dels genom kontant betalning om 0,40 kr och dels genom utfärdandet av tre skuldebrev på resterande belopp. Förvärvet av Mezhlisa godkändes även av Interfox extra bolagsstämma vilken hölls den 24 maj 2017 kl 8.00. Därmed ägs Mezhlisa idag av bolaget.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om följande ändringar i bolagsordningen:
§ 3 Verksamhet: Bolaget ska självt eller genom dotterbolag eller genom samarbete med annan huvudsakligen prospektera efter och exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineraler och kolväten. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital: Bolagets aktiekapital ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier: Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Beslut om nyemission av aktier nr 1
Stämman beslutade om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 69 751 544 aktier. Teckningskursen är 0,90 kronor per aktie. Rätten att teckna aktierna tillkommer Interfox. Interfox har denna dag tecknat sig för samtliga 69 751 544 aktier. Betalning erlades genom kvittning av bolagets skuld till Interfox om 62 776 389,60 kronor enligt upprättat skuldebrev. Efter det att nyss nämnda aktier har registrerats hos Bolagsverket kommer Interfox inneha 62,04 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Interfox har för avsikt att dela ut samtliga av dessa tecknade aktier till Interfox aktieägare. Beslut därom planeras föreslås Interfox kommande årsstämma 2017-06-30.

Beslut om nyemission av aktier nr 2
Stämman beslutade om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 162 753 603 aktier. Teckningskursen är 0,90 kronor per aktie. Rätten att teckna aktierna tillkommer Interfox. Teckning ska ske senast 2017-11-23. Samtliga aktier ska betalas genom kvittning av bolagets skuld till Interfox om 146 478 242,70 kronor enligt upprättat skuldebrev. Under förutsättning att samtliga de i nyemission nr 1 ovan emitterade aktierna dessförinnan delats ut till Interfox aktieägare samt förutsatt att inga ytterligare aktier emitterats i bolaget under tiden dessförinnan kommer Interfox därefter inneha 59,14 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Beslut om emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier
Stämman beslutade att ta upp ett räntefritt konvertibelt lån om 10 745 367,30 kronor genom emission av 11 939 297 tvingande konvertibler. Rätten att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Interfox. Konvertiblerna emitteras till en kurs motsvarande 0,90 kronor/konvertibel. Interfox har denna dag tecknat sig för samtliga 11 939 297 konvertibler. Betalning erlades genom kvittning av bolagets skuld till Interfox om 10 745 367,30 kronor enligt upprättat skuldebrev. Interfox har en skyldighet att någon gång under tiden från och med 2017-08-01 till och med 2018-07-31 påkalla konvertering av konvertiblerna till nya aktier i bolaget till en konverteringskurs (före eventuell omräkning) om 0,90 kronor/aktie.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter.

Val av styrelse
Nyval av Anders Thorsell till ordinarie styrelseledamot. Patrik Perenius, Tore Hallberg, Torbjörn Ranta och My Simonsson kvarstår i styrelsen.

NMR kommer efter genomfört förvärv att bestå av dotterbolaget Mezhlisa vilket äger den ryska olje- och gastillgången i Tomsk, Sibirien, samt dotterbolaget Nickel Mountain AB som innehar nickelfyndigheterna i Rönnbäcken vilken är en av Europas största nickelfyndigheter med potential att producera 26 000 ton nickel per år under 20 års tid.

2017-05-24

Nickel Mountain Resources AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.
Telefon 0708 341432
[email protected]

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i metallpriserna, i synnerhet vad gäller nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25