Offentliggörande av utfall företrädesemission

Företrädesemissionen i NMR är nu genomförd

Den till 80% garanterade företrädesemissionen i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR" eller "Bolaget"), om maximalt ca 24,8 miljoner kronor, vars teckningstid avslutades den 27 maj 2019 tecknades med och utan företrädesrätt till 80,0 procent. Meddelande till de som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas distribueras omkring den 3 juni 2019.

Det slutliga resultatet visar att det totalt tecknades 79 466 765 aktier till en kurs om 0,25 kronor per aktie, totalt motsvarande 19 866 691,25 kronor. Av detta tecknades 16 764 272 aktier med företrädesrätt (17 procent) och 62 702 493 aktier tecknades utan företrädesrätt (63 procent). Av detta tecknades och tilldelades 61 318 427 aktier de garanter som angivits i informationsmemorandumet för företrädesemissionen pro rata i förhållande till deras åtagande.

De aktier som tecknats i företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel under vecka 24. Slutförandet av företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 7 946 676,50 kronor genom emission av 79 466 765 nya aktier. Utspädningen för de aktieägare som inte tecknade sina andelar av företrädesemissionen uppgår till 16,7 procent.

Efter att registrering av företrädesemissionen skett kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå till 47 680 059,00 kronor fördelat på 476 800 590 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,1 kronor. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering av de aktier som tecknats med företrädesrätt kommer att genomföras inom kort. De aktier som tecknats utan företrädesrätt beräknas registreras så snart medel influtit från de avräkningsnotor som upprättas.

Emissionskostnaderna för företrädesemissionen (emissionsinstitut, jurister, distribution, anskaffning av kapital och garanter samt garantikostnader (10 procent av garanterat kapital)) uppgick till cirka 3,8 miljoner kronor.

3 juni 2019

Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:

Telefon 0707732045

[email protected] 

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019 kl 15:30.

Nickel Mountain Resources AB publ. ("NMR" eller "Bolaget") är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som kontrollerar 72,3809% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland. Vidare äger Bolaget nickel- och guldprojekten Rönnbäcken, Orrbäcken samt Kattisavan i Sverige.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck.  Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25