Norges nya mineralstrategi och hur Jomagruvan matchar uppsatta kriterier

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS med tillståndsprocessen i Norge för genomförande av en s k planprocess och för att erhålla en godkänd reguleringsplan för den planerade gruvverksamheten i Joma i Røyrvik kommun i Trøndelag fylke. Bolaget noterar att Norges regering i slutet av juni offentliggjorde en ny mineralstrategi med syftet att etablera Norge som en världsledande mineralnation. Strategin har fem fokusområden som ska bidra till mer cirkulära affärsmodeller, snabbare realisering av nya mineralprojekt, tydligare betoning på klimat och miljö samt starkare internationella partnerskap. Norges regering kommer även att utvärdera en statlig mineralfond för att komplettera privat kapital till sektorn. För Bolagets planer på etablering av Jomagruvan är detta goda nyheter då projektet matchar de kriterier som uppställts för de gruvprojekt som Norges regering vill satsa på.

Näringsminister Jan Christian Vestre presenterade den 21 juni den norska regeringens mineralstrategi. Han sa då bl a att metaller och mineraler är en förutsättning för att genomföra det gröna och digitala skiftet och Norge ska ta en ledande roll i denna process för att utveckla världens mest hållbara mineralindustri. Mineralstrategin innehåller fem fokusområden för en framtidsinriktad mineralpolitik.

Mineralstrategins fem fokusområden

1. Norska mineralprojekt måste realiseras snabbare

 • Geofysiska kartläggningen av Norge ska slutföras: kartor över magnetiska och andra egenskaper i bergarterna i norska fjäll är centrala för att identifiera möjliga fyndigheter, och starten på de flesta mineralprojekt.
 • Snabbare processer: åtgärderna syftar till att minska handläggningstiden och underlätta snabbare tillståndsprocesser för mineralprojekt.
 • Mineralkompass: utveckla kunskap och bättre vägledning om var mineralprojekt kan realiseras på ett så socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt som möjligt och på så sätt bidra till att minska konfliktnivån och öka förutsägbarheten i projekten.

2. Den norska mineralindustrin måste bidra till den cirkulära ekonomin

 • Överskottsmaterial ska minimeras och en cirkulär affärsplan ska krävas som visar hur överskottsmaterial kan återanvändas. Åtgärderna ska bidra till att minska omfattningen av deponerade massor, bättre resursutnyttjande och mindre påverkan på naturen.
 • Behov av utvinning av jungfruliga resurser ska dokumenteras innan tillstånd för nya projekt ges.
 • Inrätta en expertkommitté som ska föreslå eventuella nya miljökrav för omhändertagande. Kommittén ska bedöma för- och nackdelar med olika slutförvaringsformer mot bakgrund av utvecklingen av ny teknik, nya metoder och nya internationella natur- och miljösatsningar samt bedöma den framtida användningen av marina deponier.

3. Den norska mineralindustrin måste bli mer hållbar

 • Etablering av en nollvision om användning av kemikalier som inte är miljöcertifierade.
 • Mål om nollutsläppsmaskiner från 2030.
 • Bättre dialog, tidigt engagemang och urfolksersättning även utanför Finnmark.

4. Privat kapital är en förutsättning för lönsamma och hållbara mineralprojekt

 • Regeringen kommer bland annat:
 • Mobilisera privat kapital och minska risker genom "Grönt Industrilyft".
 • Utvärdera statligt mineralbolag eller fond.
 • Bedöma möjliga ekonomiska eller industripolitiska styrmedel för ökad återhämtning, hållbarhet och lokalt värdeskapande.

5. Internationella partnerskap. Norge ska vara en stabil leverantör av råvaror till gröna värdekedjor

 • Regeringen kommer bland annat:
 • Marknadsföra Norge som mineralnation.
 • Stärka samarbetet om råvarutillgång och robusta värdekedjor med EU och europeiska länder.
 • Arbeta för att stärka nordiskt samarbete inom gemensamma hållbara värdekedjor.

Norges regering framhåller att särskilt fokus kommer att ligga på de kritiska och strategiska råvaror som pekats ut som centrala för den gröna omställningen av EU i den s k Critical Raw Material Act och bland vilka finns koppar som kommer att brytas i Jomagruvan. Vidare framhålls vikten av en färdplan för en grön industrioffensiv med syftet att skapa värde och lönsamma jobb i hela landet, öka gröna investeringar, öka exporten från fastlandet och minska utsläppen av växthusgaser på vägen mot ett lågutsläppssamhälle. Norges regering pekar även på de säkerhetspolitiska aspekterna och vikten av att minska beroendet av enskilda länder som Kina för försörjning av kritiska råvaror. Detta anses även viktigt för Norges position gentemot strategiska partners och allierade.

"Den norska regeringens mineralstrategi är generellt ett mycket positivt bidrag för utveckling av en konkurrenskraftig och hållbar mineralindustri i Norge. För Jomagruvan specifikt är det mycket roligt att se att vi i princip matchar alla de kriterier som Norges regering tagit fram för gruvprojekt de vill satsa på. Detta gäller bl a en grön och hållbar gruvdrift med en miljömässig slutförvaring av avgångsmassa i gamla gruvgångar och ett cirkulärt tänkande i hela vår driftsmodell" säger Joma Gruvers ordförande Peter Hjorth.

____________

Stockholm juli 2023
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: [email protected]

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25