Nickel Mountain Resources inleder geofysiska mätningar vid Orrbäcken

I början av mars månad kommer Nickel Mountain Resources att genomföra en serie geofysiska mätningar vid nickelprojektet Orrbäcken utanför Skellefteå i Västerbotten. Mätningarna kommer att utföras både av företagets personal och av inhyrda specialister och syftar till att närmare definiera de anomalier som antas hysa den nickelmineralisering som har gett upphov till den omfattande blocksvansen med nickelförande block i området. Mätningarna kommer att ge högupplösta data som möjliggör planering av framtida borrprogram för att identifiera och provtaga eventuella nickelmineraliseringar.

De metoder som kommer att användas är markmagnetiska- samt markburna elektromagnetiska mätningar, båda metoderna är väl lämpade för att detektera en eventuell nickelmineralisering igenom att de utnyttjar de magnetiska och elektriska egenskaper som finns i denna typ av nickelmineraliseringar.

Om nickelprojektet Orrbäcken

Undersökningstillståndet Orrbäcken nr 4 ligger i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Berggrunden i området består av metamorfa och intrusiva bergarter, främst metasediment i olika former men även mafiska till ultramafiska bergartsled med nickelmineralisering. Orrbäckenområdet har tidigare varit föremål för prospektering efter nickel, år 2009 hittade två mineraljägare en blocksvans med något hundratal block innehållande nickel-kopparmineralisering av magmatisk typ. Fyndet följdes upp av ett australiensiskt bolag som valde att lämna området efter att ha genomfört geofysiska mätningar och ett begränsat borrprogram riktat mot en geofysisk anomali.

Blocksvansen som den är känd idag indikerar att nickelmineraliseringen finns i ett angränsande område till det som tidigare borrades. Nickel Mountain har sökt ett undersökningstillstånd över området som beviljades sommaren 2016.

Möjligheterna att lokalisera källan till de nickelmineraliserade blocken bedöms som mycket goda. Analyser av prover från de nickelförande blocken uppvisar halter mellan 0,05% och 2% nickel samt liknande men något lägre halter koppar.

Göteborg 22 februari 2017

Vid frågor kontakta VD Johan Sjöberg via telefon eller epost.

0708 341432

[email protected]

Om Nickel Mountain Resources AB

Nickel Mountain Resources AB är ett svenskt prospekteringsbolag som har som främsta syfte att driva och utveckla Europas största outnyttjade nickelfyndighet; Rönnbäcken i Storumans kommun, Västerbottens län. Bolaget äger idag tre stycken bearbetningskoncessioner täckande nickelfyndigheten Rönnbäcken, en av de största kända obearbetade nickelfyndigheterna i världen. Omfattande prospekteringsarbete och tekniska studier har gjorts under de senaste tio åren och detta arbete har resulterat i en god kunskap om fyndigheternas egenskaper och potential.

I tillägg till fyndigheterna i Rönnbäcken bedriver företaget aktiv prospektering efter nickel i bland annat Orrbäcken i Skellefteå kommun, Västerbotten, samt guldprospektering vid Kattisavan utanför Lycksele i Västerbottens län. Huvudfokus ligger på att hitta nickelfyndigheter och att driva dessa vidare till ett läge där de är intressanta att förvärva för svenska eller internationella gruvbolag.

Företaget har idag ca 400 aktieägare och är listat på NGM Nordic MTF under kortnamnet NICK MTF.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i metallpriserna, i synnerhet vad gäller nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25